Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Skarbników i Księgowych

13.11.2013

Świetna idea przy odrobinie wysiłku daje pożądany efekt. Tak w skrócie,  można by jednym zdaniem opisać I Ogólnopolską Konferencję Skarbników i Księgowych Izb Adwokackich, która odbyła się w dniach 8-10 listopada 2013 r. we Wrocławiu, pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Owa idea narodziła się w umysłach adwokatów: Mirosławy Pietkiewicz – skarbnika NRA oraz Andrzeja Grabińskiego – dziekana ORA we Wrocławiu. Inspiracją były wspólne problemy, które na płaszczyźnie praktyki podatkowo– księgowej, dotyczą na co dzień każdej z izb. Możliwość przedyskutowania rozwiązań, podzielenia się refleksjami oraz spostrzeżeniami stanowiła wartość nie do przecenienia. Wrocław okazał się miejscem urokliwym i stwarzał dobry klimat do dyskusji.

Konferencja  rozpoczęła się  8 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w budynku  ORA we Wrocławiu. Goście zostali przywitani przez adwokatów: Andrzeja Zwarę - prezesa NRA oraz Andrzeja Grabińskiego - dziekana ORA we Wrocławiu. Następnie wspólny referat na temat zasad rozliczania funduszu szkolenia aplikantów adwokackich wygłosili adwokaci: Małgorzata Gruszecka, członek Prezydium NRA oraz Henryk Stabla, rzecznik dyscyplinarny ORA w Katowicach. Ożywiona dyskusja doprowadziła do powołania stałego zespołu  problemowego  do spraw opracowania ujednoliconego wzoru umów o dzieło i zlecenia na potrzeby szkolenia aplikantów adwokackich jak i instrukcji księgowej funduszu szkolenia aplikantów. Uczestnicy jednoznacznie określili się za kontynuacją tego trudnego problemu, celem ujednolicenia zasad i formułowania założeń w sprawozdaniach dla Ministra Sprawiedliwości.

Wśród gości byli adwokaci, członkowie Prezydium NRA: Andrzej Zwara, prezes, Jacek Trela, wiceprezes, Mirosława Pietkiewicz, skarbnik, Krzysztof Boszko, sekretarz, Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny oraz będąca współorganizatorem konferencji Małgorzata Gruszecka. Skrótowość tego sprawozdania nie pozwala wymienić wszystkich uczestników w tym licznej grupy dziekanów ORA.

Następnego dnia kontynuowano rozpoczęte w dniu poprzednim zagadnienia, co nastąpiło z inicjatywy – niestrudzonej jak zwykle -  adwokat Małgorzaty Gruszeckiej. Następnie uczestnicy podzielili się na dwie grupy, stosownie do zaplanowanych bloków tematycznych. Jeden dedykowany dziekanom izb adwokackich, przeprowadzony został przez adw. Anisę Gnacikowską, sekretarza prawniczego NRA. Moderator przedstawiła  wytyczne  dla ORA  w sprawach indywidualnych, opracowane na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz własnej praktyki w reprezentowaniu samorządu adwokackiego przed sądami. Drugi, skarbowo–księgowy blok tematyczny dotyczył analizy problemów podatkowych, pojawiających się na gruncie działalności izb adwokackich. Moderatorem była Pani Danuta Bącler – doradca podatkowy – skarbnik Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Po prezentacji wywiązała się dyskusja, która pozwoliła na zadanie szeregu pytań, na nurtujące nas problemy i zainspirowała do sformułowania tezy o konieczności organizacji dalszych spotkań.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie drugiego znakomitego gościa  -  dr. Władysława Fałowskiego, biegłego rewidenta i pracownika naukowego Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedstawił on wykład „Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Izby Adwokackie – zagadnienia praktyczne”. Ciekawe i dowcipne potraktowanie wielu istotnych zagadnień przez prowadzącego spotkało się z wielkim zainteresowaniem uczestników, a wyrażało się to w sformułowaniu licznych, trudnych pytań pod jego adresem.

Po przerwie obiadowej nastąpiło podsumowanie Konferencji, którego dokonali adwokaci: Mirosława Pietkiewicz, Andrzej Grabiński, Marcjusz Szczepański, Małgorzata Gruszecka, oraz piszący te słowa – Piotr Migaj i Jakub Gerus. Podkreślono potrzebę organizowania takich spotkań w przyszłości, cyklicznie – zgadzając się, aby kolejne spotkanie odbyło się we Wrocławiu pod koniec maja lub w czerwcu 2014 r. Uznano także, że wprawdzie nie na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi, ale złożoność otaczającej nasz rzeczywistości powoduje konieczność szerszej dyskusji. Wartością konferencji była przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz powołanie stałego zespołu problemowego. Wskazano na konieczność podjęcia prac nad projektem  regulaminu gospodarki finansowej izb adwokackich, którym zajmie się adw. Jakub Gerus.

Ostatnią odsłoną konferencji było widowisko muzyczne w Filharmonii Wrocławskiej pod tytułem „Queen  symfonicznie”. Zmęczone konferowaniem nasze ciała i umysły znalazły upragniony relaks.

Później nadszedł czas na ckliwe pożegnania i powroty do macierzystych Izb. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, zapraszając ponownie do Wrocławia.

Z poważaniem, adwokaci:

Małgorzata Gruszecka, Piotr Migaj i Jakub Gerus

Tagi: ORA, NRA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email