Relacja z Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów

14.12.2012

Tegoroczna, jesienna, konferencja kierowników szkolenia odbyła się w Krakowie, w dniach 22-25 listopada. Przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka zaproponowała, aby obrady połączyć z możliwością wysłuchania finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który w bieżącym roku, organizowany był przez ORA w Krakowie. Pomysł został przyjęty z entuzjazmem, zarówno przez członków Komisji jak i kierowników szkolenia i dziekanów.

W konferencji wzięli udział członkowie Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, kierownicy szkolenia, a także niektórzy dziekani i zaproszeni goście. Konferencję poprzedziło posiedzenie Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, które odbyło się 22 listopada 2012r. Na posiedzeniu przewodnicząca Komisji przedstawiła zadania, które należy wykonać jeszcze w bieżącym roku oraz plan przyszłorocznych spotkań. Ustalono następujące terminy konferencji kierowników szkolenia na rok 2013:

- 19-21 kwiecień – w Kazimierzu Dolnym,

18-22 październik – w Białymstoku.

Przedyskutowano też temat ogólnopolskiego forum aplikantów adwokackich, na wzór odbytego w roku bieżącym w Augustowie, które aplikanci ocenili jako przydatna inicjatywę. Przewodnicząca zaproponowała termin takiego spotkania na 17-19 maja 2013r. w Jastrzębiej Górze, a jako formę spotkania konferencję naukową, której szczegółowa formuła ustalona zostanie w porozumieniu z kierownikami szkolenia.

Dnia 23 listopada 2012r. od godz. 10.30 do 15.45 oraz od godz. 17.30 do 19.00 trwały obrady konferencji. Uczestnicy otrzymali starannie przygotowane przez przewodniczącą Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką materiały konferencyjne.

Program konferencji obejmował dyskusję nad realizacją nowego programu szkoleniowego, potrzebą zmian w regulaminie aplikacji adwokackiej, zasadami wynagradzania kierowników szkolenia, utworzeniem centralnej bazy testów, pytań egzaminacyjnych i kazusów oraz powołaniem zespołów do spraw związanych ze szkoleniem aplikantów adwokackich.

Zarówno co do programu, jak i regulaminu, uczestnicy konferencji zgodnie postanowili, że nie można obecnie dokonywać żadnych zmian w tych aktach. Chociaż nasuwają się już pewnie uwagi i rysuje się potrzeba wprowadzenia korekt, to jednak należy dać dłuższy czas na działanie wprowadzonym niecały rok temu, nowym uregulowaniom. Tym bardziej, w kontekście opracowywanych obecnie przez Komisję Legislacyjną przy NRA zmian w ustawie prawo o adwokaturze, należy poczekać jakie z zaproponowanych przez nas zmian zostaną przyjęte i do nich dopasować nasze akty wewnętrzne.

W dyskusji podnoszono kwestię nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach ponad przewidziane regulaminem 16 godzin na trzecim roku aplikacji i konsekwencji z tego wynikających. Uzgodniono, że skutkować to powinno niewydaniem zaświadczenia o ukończeniu aplikacji. Dyskusję wywołał również temat utworzenia centralnej bazy testów, pytań egzaminacyjnych i kazusów. Zastanawiano się, czy miałaby to być baza zamknięta, dostępna tylko dla zainteresowanych, czy może wydana w formie książkowej i dostępna dla aplikantów. Nad tematem należy jeszcze pomyśleć, a opracowaniem założeń, zająć się ma adw. Marek Brudnicki. Po południu kierownicy szkolenia i członkowie Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, spotkali się z adw. Andrzejem Zwarą, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, który mówił o potrzebie wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości o podwyższenie opłat za szkolenia dla aplikantów adwokackich, a także o potrzebie doskonalenia warsztatu przez szkoleniowców, wprowadzania nowych metod szkoleń, zamiast nudnych często wykładów, tak aby aplikacja adwokacka była konkurencyjna w stosunku do licznych prywatnych kursów, reklamujących się, że przygotowują do egzaminu adwokackiego. Nawiązał do pomysłu przedstawionego przez przewodniczącą komisji adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką stworzenia i współfinansowania przez NRA zespołów szkoleniowych, dla wyrównania poziomu szkoleń w izbach. Tym spotkaniem zakończono obrady konferencji.

Wieczorem uczestnicy konferencji byli świadkami i uczestnikami niezwykłej uroczystości. W tym czasie bowiem w Krakowie trwały Dni Kultury Adwokatury Polskiej. W ramach tych obchodów, w czterdziestolecie krakowskiego Klubu Adwokatów, dnia 23 listopada nadano temu Klubowi imię adw. Janiny Ruth Buczyńskiej. Uroczystość ta, w siedzibie Klubu przy ul. Sławkowskiej 1, rozpoczęła się o godz. 19.30 wykładem prof. dr hab. Stanisława Waltosia na temat „Prawnik – zawód czy powołanie”. Wykład, niezwykle bogaty w treści, dotyczył dylematu, jakiemu prawu dać prymat, naturalnemu czy pozytywnemu. Profesor zakończył wystąpienie konkluzją „prawnik to nie powołanie, to zawód, ale zawód, który należy wykonywać przyzwoicie”.

O patronce Klubu mówili gospodarze i zaproszeni goście, wśród których był też Andrzej Wajda z Krystyną Zachwatowicz. Dziekan ORA Kraków adw. Jan Kuklewicz opowiedział historię Klubu. Pierwszą przewodniczącą Rady Klubu była właśnie adw. Janina Ruth Buczyńska. O patronce Klubu mówiono pięknie, jakim była dobrym człowiekiem, odważnym, tolerancyjnym, że uznawała wyższość przyrodzonych walorów człowieka nad jego przywarami. Na zakończenie wieczoru, odbył się piękny koncert muzyki polskiej i żydowskiej.

Kolejny dzień konferencji wypełnił finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich. Zgodnie z Regulaminem Konkursów Krasomówczych, w finale biorą udział laureaci dwóch pierwszych miejsc z konkursów środowiskowych. Ponieważ mamy osiem grup środowiskowych, w finale jury wysłuchało 16. uczestników. W jury zasiadali: przewodniczący adw. prof. Piotr Kruszyński, członek NRA, dyrektor OBA - Warszawa, członkowie: adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny Palestry -  Warszawa, adw. dr Monika Zbrojewska, OBA - Łódź, adw. Anna Ślęzak, członek NRA, z-ca przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich - Wrocław, adw. Jan Kuklewicz, dziekan ORA w Krakowie, adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, prof. Wojciech Cieślak - Gdańsk, adw. Stanisław Kłys, członek NRA - Kraków, prof. Tadeusz Malak, PWST - Kraków.

Przemówienia wygłaszane były na podstawie dwóch kazusów z prawa cywilnego i czterech z prawa karnego. Kazusy cywilne dotyczyły umowy dzierżawy i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku wypadku. Trzy kazusy karne dotyczyły zabójstw a czwarty nieumyślnego spowodowania śmierci przez lekarza na skutek błędnej diagnozy. Uczestnikami konkursu byli: apl. adw Maciej Górczak, z Warszawy, apl. adw. Anita Grabianowska z Warszawy, apl. adw. Adam Hans z Krakowa, apl. adw. Robert Kamiński z Płocka, apl. adw. Tadeusz Koper z Zielonej Góry, apl. adw. Piotr Kubicki z Bydgoszczy, apl. adw. Łukasz Kuczyński z Siedlec, apl. adw. Łukasz Mirocha z Torunia, apl. adw. Anna Pacholska z Katowic, apl. adw. Marcin Pusty z Poznania, apl. adw. Paulina Pyrek z Częstochowy, apl. adw. Agnieszka Seliwonik z Białegostoku, apl. adw. Rafał Tarsalewski z Łodzi, apl. adw. Mateusz Tuński z Opola, apl. adw. Bartłomiej Witucki z Gdańska i apl. adw. Anna Zbroszczyk z Kielc. Nagrody otrzymali: I miejsce - apl. adw. Anna Pacholska z Katowic, II miejsce - apl. adw. Rafał Tarsalewski z Łodzi, III miejsce apl. adw. Paulina Pyrek z Częstochowy. Przewodniczący jury, gratulując zwycięzcom, podkreślił, że słowa uznania należą się wszystkim uczestnikom za ich staranne przygotowanie do wystąpień. Zauważył, że konkurs był na wysokim poziomie, uczestnicy wykazali się zarówno znajomością przepisów jak i umiejętnością posługiwania się językiem polskim, budowania napięcia w przemówieniu i kulturą.

A wieczorem gospodarze zaprosili nas do Piwnicy pod Baranami, gdzie artyści, zapewne za namową nieocenionego naszego kolegi adw. Stanisława Kłysa, dedykowali nam swoje występy. Konferencja była świetnie zorganizowana, za co słowa uznania i podziękowania należą się adw. dr Agnieszce Zemke-Góreckiej oraz dziekanowi ORA w Krakowie adw. Janowi Kuklewiczowi i adw. Stanisławowi Kłysowi.

 Adw. Anna Ślęzak

Tagi: aplikacja, konkurs, komisja, regulamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email