Przychylne postanowienie sądu w sprawie NRA

05.01.2012

Uprawnienie Naczelnej Rady Adwokackiej do uchylania sprzecznych z prawem uchwał okręgowych rad adwokackich ma zastosowanie tylko do uchwał o charakterze generalnych, nie zaś indywidualnych – taki wniosek wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 stycznia 2012 r.

Postanowienie WSA (sygn. akt VI SAB/Wa 67/10) zapadło na skutek skargi wniesionej przez adwokata B.K. na bezczynność NRA. W czerwcu 2010 r. B.K zaskarżył do NRA uchwałę ORA, o wszczęciu postępowania w przedmiocie orzeczenia o trwałej niezdolności do wykonywania przez niego zawodu adwokata (w trybie art. 4 c ustawy Prawo o adwokaturze). W złożonej skardze B.K. wniósł o uchylenie uchwały ORA, na podstawie art. 60 ustawy Prawo o adwokaturze, jako niezgodnej z prawem.

W odpowiedzi na skargę, zastępca sekretarza NRA poinformował B.K. pismem, iż prezydium NRA nie znajduje podstaw do zastosowania trybu wskazanego przez B.K.. Jednocześnie poinformował B.K., iż uchwała ORA podlega zaskarżeniu na podstawie art. 46 poa, a więc adwokat nie zaskarżył uchwały ORA w odpowiednim trybie.

WSA postanowieniem odrzucił skargę B.K. jako wniesioną przez podmiot nieuprawniony. Jak wskazał WSA, w przedmiotowej sprawie prezydium NRA nie było zobowiązane do wydania uchwały. W związku z tym nie może być mowy o bezczynności organu. Ponieważ zaś skarżącemu nie przysługiwała legitymacja do złożenia skargi, jego pismo do NRA w ogóle nie wszczęło postępowania. B.K. domagał się bowiem od NRA „uchylenia uchwały ORA sprzecznej z prawem w trybie art. 60 poa”. Tymczasem tryb ten właściwy jest do uchwał o charakterze generalnym, a nie indywidualnym. Również nie jest dopuszczalne wzruszanie przez NRA z urzędu, w oparciu o art. 60 poa, prawomocnych uchwał okręgowych rad adwokackich, podjętych w postępowaniach dotyczących spraw indywidualnych. Prezydium NRA w żaden sposób nie mogło więc uchylić uchwały we wskazanym przez skarżącego trybie.

Wynik sprawy nie pozostaje bez precedensu. Podobne stanowisko wyraził WSA w Warszawie w wyroku z 12 lutego 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1941/09).

adw. Anisa Gnacikowska

Sekretarz Prawniczy NRA

Tagi: ORA, NRA, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email