Przedstawiciele NRA na spotkaniu grupy eksperckiej w MS

03.07.2015

Odbyło się pierwsze spotkanie grupy eksperckiej, składającej się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz adw. Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby warszawskiej. Powołanie grupy ekspertów to rezultat ustaleń ze spotkania przedstawicieli NRA i KRRP z ministrem sprawiedliwości, do jakiego doszło 25 czerwca br. 

Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali: mec. Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP, mec. Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP oraz współpracownicy Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP - mec. Przemysław Mijal i Marcin Sala-Szczypiński.

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości potwierdzili wcześniejsze ustalenia co do synchronizacji wokand z prokuratorem, obrońcą i pełnomocnikiem oraz usunięcie przepisu o kontroli korespondencji pomiędzy zatrzymanym a jego adwokatem.

Grupa ekspercka ustaliła, że prace nad rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń adwokackich będą przebiegać dwutorowo – będą to prace nad rozporządzeniem w sprawie taks adwokackich i radcowskich za sprawy z wyboru oraz równolegle będą trwały prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie opłaty za czynności adwokackie i radcowskie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W przypadku rozporządzenia dotyczącego taks za sprawy z wyboru prace będą się opierały  na projekcie, jaki rok temu NRA i KRRP przedstawiły ministrowi sprawiedliwości. Jak zaznaczyli przedstawiciele NRA, trudniejsze będą negocjacje w sprawie stawek za pomoc prawną z urzędu. Propozycja zmiany rozporządzenia związana jest bowiem z koniecznością konsultacji projektu z ministerstwem finansów.

Adwokaci przedstawili propozycję dotyczącą dobrowolności prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego w trybie przyspieszonym oraz w sprawach z obrony na żądanie, ministerstwo przedstawi projekt w tym zakresie na następnym spotkaniu, które odbędzie się 13 lipca.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email