Propozycja udziału adwokatów w pomocy prawnej dla cudzoziemców

16.10.2015

Szef Urzędu do Spraw Uchodźców zaprasza adwokatów do dobrowolnego udziału adwokatów w nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców. Adwokatom przysługiwać będzie za nią wynagrodzenie oraz zwrot kosztów. Okręgowe Rady Adwokackiej muszą przekazać do Urzędu do Spraw Uchodźców listy adwokatów chętnych do udzielania tej pomocy do 30 listopada br. 

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej spotkał się 13 października z Rafałem Rogalą, szefem Urzędu ds. Uchodźców. Przedmiotem rozmowy był dobrowolny udział adwokatów w nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.  

Przepisy ustawy podpisanej przez Prezydenta RP 5 października 2015 r. wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Największe ośrodki dla uchodźców zlokalizowane są na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu – tam więc przede wszystkim będą prowadzone postępowania w sprawach uchodźców.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwała w ramach postępowań odwoławczych i będzie polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji (art. 69e ustawy). Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielali adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie ww. ustawy.

Szef  Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie zawierał z okręgowymi radami adwokackimi porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach którego izby będą przekazywać listy adwokatów deklarujących gotowość do udzielania tej pomocy cudzoziemcom. Obecność na tej liście jest dobrowolna. Okręgowe rady adwokackie będą przekazywały Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców imienne listy do dnia 30 listopada.

Adwokatowi, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

Adwokat otrzyma też zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Przysługiwać mu będzie także  zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza.

Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów, dokonywać będzie Urząd ds. Uchodźców.

(czytaj pismo informujące do Okręgowych Rad Adwokackich)

Tagi: NRA, ORA, uchodźcy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email