Program wyborczy adw. Krzysztofa Boszko

18.11.2013

Poniżej przedstawiamy program wyborczy adw. Krzysztofa Boszko, kandydata na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Musimy odbudować prestiż Adwokatury. Tylko w ten sposób odzyskamy rynek. 

Ostatnie lata funkcjonowania Adwokatury i jej władz to sukcesywny spadek znaczenia Adwokatury Polskiej na arenie społecznej i politycznej, a co za tym idzie spadek udziału w rynku usług prawniczych. Dlatego najważniejszym celem działania Naczelnej Rady Adwokackiej pod moim przewodnictwem będzie odzyskanie prestiżu zawodu adwokata. Bo tylko odbudowując prestiż Adwokatury odzyskamy silną pozycję na rynku.

Mój program składa się z kilku fundamentów: 

1. Odbudowa wizerunku środowiska Adwokatury Polskiej i zawodu adwokata

Ostatnie kilka lat to znaczące zmniejszenie prestiżu zawodu adwokata. Najlepiej obrazuje to spadek w rankingu zawodów zaufania publicznego, gdzie przez lata z jednego z bardziej popularnych zawodów spadliśmy na jedno z ostatnich miejsc. Niższy prestiż odbija się znacząco na pozycji i szacunku, z jakim traktuje się nasze propozycje. Wykorzystują to przede wszystkim środowiska tzw. doradców prawnych i radców prawnych, które na tym tle znacząco wzmocniły swoją pozycję i uzyskały znaczące poszerzenie uprawnień kosztem Adwokatury. Troska o wizerunek Adwokatury musi być jednym z najważniejszych zadań Naczelnej Rady Adwokackiej w nowej kadencji.

• Ujednolicenie zasad komunikacji wewnętrznej władz Adwokatury

• Akcje edukacyjne i kampanie informacyjne jako najlepsze narzędzie promocji zawodu i odbudowy wizerunku.

• Budowa marki Adwokatury Polskiej jako środowiska i adwokata; jako zawodu w miejsce reklamy konkretnych kancelarii adwokackich.

• Nacisk na promocję działań podjętych w celu odbudowy prestiżu środowiska (doskonalenie zawodowe, szkolenia aplikantów, wysoka etyka obudowana systemem dyscypliny wewnętrznej, transparentność działań).

• Eksponowanie prospołecznych działań samorządu i wszelkiego rodzaju akcji „pro bono”.

• Eksponowanie osiągnięć adwokatów i sylwetek „ciekawych” społecznie i zawodowo kolegów, także aplikantów.

2. Aktywna praca na rzecz zmian w prawie

Kluczowa z punktu widzenia środowiska powinna być konsekwentna i przemyślana praca na rzecz odbudowy pozycji NRA jako partnera mającego realny i stały wpływ na zmiany w obszarze legislacji dotyczącej tak rynku usług prawnych jak i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (praw i wolności obywatelskich). Żaden lobbysta rzucony do działania na ostatniej prostej nie zastąpi Prezesa NRA pod warunkiem, że ten całą energię i czas poświęci budowie i wzmocnieniu roli Adwokatury.

• Koncentracja działań na opracowywaniu atrakcyjnych społecznie i środowiskowo oraz możliwych do przeprowadzenia w Parlamencie zmian w prawie.

• Odwaga i konsekwencja w prezentowaniu poglądów Adwokatury wobec organów władzy i administracji i współpraca z pozycji podmiotowej a nie przedmiotowej.

• Właściwa alokacja środków i profesjonalizacja działań z obszaru budowy wizerunku zewnętrznego, przygotowywania regulacji wewnętrznych, a także praca nad projektami prawa powszechnego jako alternatywa dla złej legislacji.

• Podjęcie tematu zmian w prawie; w szczególności wykorzystanie wszelkich możliwości do powrotu do dotychczasowych regulacji zasady obron karnych, popieranie korzystnych inicjatyw w zakresie zmian w kpc czy też kontestowanie zmian niekorzystnych

3. Pełna transparentność działania i przejrzystość w obszarze finansowym 

Odbudowa prestiżu środowiska i wzmocnienie roli Adwokatury uzależnione jest w dużej mierze od transparentności działań jej władz i przejrzystości w obszarze rozliczeń i przepływów finansowych.

• Publikowanie sprawozdań finansowych i rzeczowych na stronach NRA.

• Ujednolicenie zasad budżetowania na każdym szczeblu samorządu.

• Opinie finansowe i podatkowe przed podejmowaniem istotnych decyzji.

• Szkolenia z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości dla członków komisji rewizyjnych, wizytatorów i członków rad.

• Większy udział uczestników i osób zainteresowanych w finansowaniu aktywności kulturalnych i rekreacyjnych przy zachowaniu wsparcia działań integrujących środowisko;

• Działania charytatywne ściśle podporządkowane celom Adwokatury i wizerunkowi zewnętrznemu.

• Pełna jawność wewnętrzna procesu podejmowania decyzji, zwłaszcza decyzji kluczowych lub rodzących znaczne skutki finansowe (zagwarantowanie dostępu członkom samorządu do dokumentacji stanowiącej podstawy podejmowania decyzji)

• Konsekwentne przestrzeganie zasady kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji NRA i innych organów.

• Wzmocnienie pozycji takich organów jak komisje rewizyjne (autonomia budżetowa, stworzenie finansowych możliwości nieskrępowanego sięgania po ekspertów zewnętrznych), zespół wizytatorów, uniezależnienie tych organów od rad lokalnych czy też od NRA;

4. Nacisk na zasady etyki i obudowanie ich systemem dyscypliny wewnętrznej

Odbudowanie zaufania społecznego zawodu adwokata uzależnione jest w dużej mierze od troski o konsekwentne przestrzeganie zasad etyki zawodu a co za tym idzie od zbudowania i surowego przestrzegania systemu dyscypliny wewnętrznej i mechanizmów samooczyszczania środowiska.

• Postępowania dyscyplinarne to ostatni obok badania rękojmi przy wpisach i tajemnicy adwokackiej bastion niezależności adwokatury. Dlatego obrona tego prawa to jedno z najważniejszych zadań nowej kadencji Prezesa NRA.

• Budowanie spójnego i konsekwentnie stosowanego systemu dyscypliny.

• Zwiększenie liczby zastępców rzeczników dyscyplinarnych (szczególnie w większych izbach).

• Szybka ścieżka legislacyjna dla zmiany dotyczącej liczby sędziów dyscyplinarnych w izbach i wydzielenie pionów rzeczników dyscyplinarnych ze struktury ORA i NRA;

• Zwiększenie roli dziekanów zwłaszcza w obszarze drobnych przewinień;

5. Nacisk na doskonalenie zawodowe oraz jakość szkolenia aplikantów

Budowa wizerunku środowiska Adwokatury Polskiej zależy również od jakości dostarczanych usług zwłaszcza przez nowych dopiero wchodzących na rynek usług prawniczych adwokatów. Dlatego konieczna jest reforma szkolenia aplikantów (tu m.in. instytucji patronatu) i doskonalenia zawodowego.

6. Reorganizacja zasad działania Naczelnej Rady Adwokackiej

Wzmocnienie roli NRA jest uzależnione od poprawy jakości działania organów NRA.

• Jawność działania, publikowanie na portalach NRA protokołów z posiedzeń plenarnych i prezydialnych (po ich anonimizacji);

• Ścisłe przestrzeganie prawa wewnętrznego.

• Spójność i wyraźne umocowanie w obszarze prezentowania działań, planów czy pomysłów na zewnątrz środowiska.

• Przywrócenie roli organów kolegialnych w zarządzaniu NRA. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej to nie zarządca a sługa zbiorowości adwokackiej, primus inter pares, organizujący funkcjonowanie organów ustawowych, a nie zastępujący te organy.

• Częstsze korzystanie z instrumentów szybkiego podejmowania decyzji kolegialnych takich jak głosowanie obiegowe.

• Wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze działań ciał okołosamorządowych takich jak komisje przy radach, z jednoczesnym konsekwentnym przestrzeganiem mandatu każdej komisji (ich funkcje winny być ściśle określone i ściśle pomocnicze) i zasadą spójnego komunikowania działań władz Adwokatury przez osoby, które są do tego upoważnione;

• Kompleksowy przegląd i reforma przepisów wewnętrznych, eliminowanie archaizmów i przepisów martwych, zwłaszcza w obszarze procedowania zjazdu, zgromadzeń (brak obowiązkowego udziału, zniesienie lub ograniczenie quorum, głosowania elektroniczne jako zasada, głosowanie pozytywne, a nie przez skreślenia)

• Wzmocnienie pionów finansowych ORA, profesjonalizacja funkcji administracyjnych (nie stricte samorządowych) i pionów finansowych.

• Reforma funduszy rady i NRA. Rozważenie powrotu do FIRA i budowy nowych funduszy ogólnoadwokackich – m.in. łagodzących skutki kryzysu dla najsłabszych (aplikanci, adwokaci rozpoczynający działalność, seniorzy) czy też umożliwiających przetrwanie mniejszych izb w chwili grożącego nam lawinowego odpływu członków Palestry z uwagi na zwiększenie uprawnień radców prawnych o obrony w sprawach karnych.

• Reaktywowanie funduszy wzajemnej pomocy koleżeńskiej, pomoc quasisocjalna m.in. potrzebującym seniorom samorządu czy też aplikantom i aplikantkom nie ubezpieczonym społecznie.

• Fundusz poręczeniowy – ułatwiający młodym nie mającym zdolności kredytowej pozyskanie środków na uruchomienie kancelarii.

Więcej informacji o kandydacie znajduje się na stronie www.krzysztofboszko.pl

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email