Prezydium NRA apeluje o wypracowanie rozwiązań dot. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

14.03.2020

Prezydium NRA w trybie obiegowym przyjęło uchwałę, w której zwraca się do przedstawicieli władzy wykonawczej z Prezesem Rady Ministrów na czele oraz do przedstawicieli władzy ustawodawczej o pilne wypracowanie rozwiązań ustawowych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2.   

Prezydium postuluje m.in. o opracowanie jednolitego katalogu kategorii spraw pilnych, podlegających co do zasady rozpoznawaniu, zawieszenie postępowań sądowych z mocy prawa w sprawach osób dotkniętych skutkami wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenie doręczania korespondencji procesowej drogą przesyłek pocztowych do uczestników postępowań.

Poniżej publikujemy treść uchwały.

 

UCHWAŁA nr 156/2020

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

z dnia 14 marca 2020r.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie:

adwokat Jacek Trela - Prezes NRA

adwokat Jerzy Glanc - Wiceprezes NRA

adwokat Piotr Kardas - Wiceprezes NRA

adwokat Rafał Dębowski - Sekretarz NRA

adwokat Anisa Gnacikowska - Zastępca Sekretarza NRA

adwokat Henryk Stabla - Skarbnik NRA

adwokat Ziemisław Gintowt - Członek Prezydium NRA

adwokat Tomasz Jachowicz - Członek Prezydium NRA

w głosowaniu obiegowym przeprowadzonym w dniu 14.03.2020r. podjęła jednomyślnie uchwałę następującej treści:

Mając na uwadze sytuację związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do przedstawicieli władzy wykonawczej z Prezesem Rady Ministrów na czele oraz do przedstawicieli władzy ustawodawczej o pilne wypracowanie rozwiązań ustawowych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w tym okresie.

Interes publiczny nakazuje współdziałanie i informowanie społeczeństwa o planowanych rozwiązaniach prawnych.

Regulacje winny uwzględniać zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jak i konieczność zapewnienia przez państwo polskie realizacji jego podstawowych zadań, do których należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego Prezydium NRA jako niewystarczające ocenia indywidualne decyzje prezesów poszczególnych sądów o odwoływaniu terminów posiedzeń sądowych i ograniczaniu obsługi interesantów.

Wymiar sprawiedliwości nie może przestać działać. Wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w tym profesjonalni pełnomocnicy i obrońcy, zasługują na szczególną ochronę prawną. Dlatego Prezydium NRA postuluje:

  1. opracowanie jednolitego katalogu kategorii spraw pilnych, podlegających co do zasady rozpoznawaniu, z mechanizmami gwarantującymi zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o zastosowaniu wyjątku;
  2. wprowadzenie regulacji chroniących strony i ich pełnomocników przed skutkami upływu terminów procesowych i terminów doręczeń, poprzez zawieszenie postępowań sądowych z mocy prawa w sprawach osób dotkniętych skutkami wirusa SARS-CoV-2 oraz w tych kategoriach spraw, w których zniesione zostało orzekanie, z uwzględnieniem rozwiązań ustawowych proponowanych w projekcie zmiany ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedstawionym Ministrowi Sprawiedliwości przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w załączeniu uchwały nr 155/2020 z dnia 12.03.2020r.
  3. ograniczenie doręczania korespondencji procesowej drogą przesyłek pocztowych do uczestników postępowań;
  4. przyznawanie zaliczek na koszty zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych z urzędu;
  5. opracowanie systemu pomocy finansowej przeznaczonej dla profesjonalnych pełnomocników procesowych i obrońców, którzy z racji podejmowanych już działań popadną w kłopoty finansowe, polegającej w szczególności na:

a. przygotowaniu i wdrożeniu systemu pomocy finansowej państwa dla osób dotkniętych skutkami odraczania rozpraw i zawieszania postępowań;

b.zwolnieniu z obowiązku terminowego regulowania należności publiczno- prawnych (podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) poprzez przesunięcie terminów ustawowych na okres po ustaniu stanu zagrożenia, rozkładaniu na raty tych należności czy też ich umarzaniu;

c. jednoznacznym przesądzeniu, iż wyłączona zostaje odpowiedzialność karno-skarbowa za nieterminowe nierealizowanie należności publicznoprawnych z uwagi na skutki społeczno-gospodarcze wywołane wirusem SARS-CoV-2;

       6. przyjęcie regulacji chroniących osoby świadczące pomoc prawną w ramach w punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w      szczególności poprzez dopuszczenie pracy zdalnej oraz udzielenia porad prawnych przez telefon czy drogą mailową tak aby świadczący tą pomoc nie utracili prawa do wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia pomocy prawnej w punktach pomocy prawnej z przyczyn wywołanych stanem zagrożenia epidemicznego.

 Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

czytaj uchwałę

 

Tagi: uchwała, wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email