Perspektywy postrzegania problemu pomocy prawnej z urzędu

27.02.2013

- Prawo do sądu jest jedynie iluzją, jeżeli nie jest obudowane efektywnym dostępem do pomocy prawnej. – pisze we wstępie do pokonferencyjnej publikacji pt. „Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu” adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Celem konferencji, która odbyła się w dniach 15-16 września 2012 r. w Warszawie, było zwrócenie uwagi publicznej, w tym środowisk prawniczych i politycznych, na dysfunkcje systemu i konieczność wprowadzenia reform w celu efektywnej realizacji prawa w Polsce.

W publikacji znajdują się opracowania zarówno panelistów jak i uczestników wspomnianej konferencji, tj. przedstawicieli nauki, adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, organizacji pozarządowych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Książka zawiera dziesięć tekstów monograficznych. Prof. dr hab. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, zatytułowała swój referat „Problem pomocy prawnej a zasada zaufania do prawa”. Dr Grzegorz Borkowski, sędzia delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przestawił problematykę „Adwokat z urzędu a prawo do sądu w świetle orzecznictwa ETPCz”. O „Istocie i granicach prawa do pomocy prawnej z urzędu w świetle granic konstytucyjnych” napisał prof. UAM Paweł Wiliński. Refleksje w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich na temat pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych przedstawiła dr Marta Kolendowska-Matejczuk, zastępca dyrektora zespołu prawa karnego w biurze RPO. Opracowanie sędziego SN Stanisława Zabłockiego, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, dotyczy kontradyktoryjności procesu karnego i potrzeby reprezentacji stron w postępowaniu. Dr Damian Gil, adiunkt KUL, podjął temat prawa ubogich w procesie karnym. Przestawił uwagi de lege ferenda dotyczące weryfikacji niemożliwości pokrycia kosztów procesu. Tematem pomocy prawnej z urzędu w sprawach cywilnych w świetle działalności Rzecznika Praw Obywatelskich zajęła się Kamila Dołowska, dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze RPO. Apl. adw. Mariusz Lewandowski natomiast wprowadził zagadnienie roli aplikantów adwokackich w systemie bezpłatnej pomocy prawnej. Spojrzenie na kwestię pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu cywilnym z perspektywy sądu zaprezentował sędzia dr Krystian Markiewicz. Adw. Robert Rynkun-Werner przedstawił zagadnie prawa do pomocy w systemie postępowania sądowoadministracyjnego.

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z biurem Naczelnej Rady Adwokackiej (tel. 22 505 25 02, e-mail: nra@nra.pl).

Tagi: NRA, sąd, komisja, pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email