Opinia NRA w sprawie stawek adwokackich

28.08.2015

Prezydium NRA podjęło uchwały, w których odnosi się do projektów rozporządzeń w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie oraz w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu.

Opinie dotyczą projektów rozporządzeń:

  1. w sprawie opłat za czynności adwokackie
  2. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu
  3. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
  4. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
  5. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

NRA pozytywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie, przy czym zgłosiła postulat o wykreślenie z obu projektów rozporządzeń postanowień § 12 ust. 4 projektów, tłumacząc, że nie ma powodów, aby w sprawach z wyboru wprowadzać ograniczenia dotyczące wysokości kwot zasądzonych na rzecz strony wygrywającej proces.

W projektach rozporządzeń dotyczących ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu, a także w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu NRA postanowiła:

  • Negatywnie zaopiniować proponowany § 1 pkt. 1) projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy z urzędu zawierający propozycję zmiany § 4 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy z urzędu;
  • Pozytywnie zaopiniować § 1 pkt 2) projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy z urzędu zawierający propozycję zmiany § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy z urzędu, postulując jednakże zastąpienie zwrotu „w terminie 7 dni” określeniem „w terminie określonym przez prezesa właściwego sądu wynoszącym co najmniej 7 dni”;
  • Negatywnie zaopiniować proponowany § 1 pkt. 3) projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy z urzędu zawierający propozycję zmiany § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy z urzędu.

Prezydium NRA postanowiło również skierować pismo do ministerstwa, w którym stwierdzono, iż z uwagi na istotę rozporządzeń w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata/radcę prawego z urzędu, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło, przekazać ww. rozporządzenia pod obrady wrześniowego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, która na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze wyda do nich opinię. W piśmie zwrócono również uwagę na adnotację w piśmie z ministerstwa sprawiedliwości, iż w przypadku nieprzekazania opinii do dnia 25 sierpnia 2015 r. uznane to zostanie jako przedstawienie pozytywnej opinii. Adwokaci, powołując się na przepisy Prawa o adwokaturze stwierdzają jednak w piśmie, że ustawa Poa nie przewiduje dorozumianego wyrażania opinii.

Czytaj uchwałę nr 87/2015

Czytaj uchwałę nr 88/2015

 

Tagi: opinia, stawki, legislacja, NRA, ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email