Opinia NRA nt. poprawek do nowelizacji ustawy o TK

22.12.2015

Przedstawiamy opinię Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, z uwzględnieniem poprawek przyjętych na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 21 grudnia 2015 r.

NRA przypomina, że 21 grudnia posłowie partii Prawo i Sprawiedliwość zgłosili kilkanaście poprawek do projektu ustawy, przy czym część tych poprawek miała na celu wprowadzenie do projektu ustawy zupełnie nowych rozwiązań, nieobjętych pierwotnym zakresem projektu ustawy.

Poprawki do projektu ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zostały rozpoznane na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 21 grudnia br. i tego samego dnia zostały w całości przyjęte przez Komisję Ustawodawczą. Tempo i sposób procedowania nad projektem ustawy i zgłoszonymi do niej poprawkami przez Komisję Ustawodawczą, uniemożliwiły przedstawicielom opozycji parlamentarnej, a przede wszystkim przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, przedstawienie merytorycznych uwag do projektu ustawy i zgłoszonych poprawek, w zupełności pozbawiając te podmioty prawa udziału w pracach legislacyjnych, co jest standardem państw demokratycznych.

Naczelna Rada Adwokacka wzywa Marszałka Sejmu RP do wstrzymania procedowania projektu ustawy w II i III czytaniu oraz przeprowadzenia głosowania nad projektem ustawy w celu zagwarantowania uprawionym do tego podmiotom – Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądowi Najwyższemu, a także przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego – przedstawienia stanowiska do projektu ustawy i przyjętych w dniu wczorajszym poprawek, które w znaczący sposób wykroczyły poza zakres pierwotnego uregulowania projektu ustawy i rodzą, ze względu na swą treść, bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, że projekt ustawy wraz ze zgłoszonymi do niego poprawkami w istocie prowadzi do rażącego naruszenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłości jego sędziów oraz godzi w sprawność postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, ograniczając prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Przyjęcie projektu ustawy z uwzględnieniem poprawek przyjętych na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 21 grudnia 2015 r. może prowadzić do uniemożliwienia Trybunałowi Konstytucyjnemu wywiązania się ze swoich konstytucyjnych kompetencji i obowiązków w zakresie rozstrzygania powierzonych mu spraw.

(czytaj całą opinię)

Tagi: opinia, NRA, TK

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email