Opinia NRA dotycząca projektu zmian w Poa

05.05.2014

Naczelna Rada Adwokacka przekazała do ministerstwa sprawiedliwości opinię do projektu założeń projektu ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

NRA stwierdza, że projektowana likwidacja przepisów o zespołach adwokackich, a co za tym idzie likwidacja tej formy wykonywania zawodu adwokata jest właściwym kierunkiem. Jednak adwokaci zwracają uwagę na uregulowanie kwestii własnościowych lokali zespołów adwokackich. Zespoły adwokackie wyposażone w osobowość prawną nierzadko są właścicielami lokali, w których prowadzona jest działalność. Zdaniem NRA należy przygotować przepisy, które spowodują, że prawo własności do nieruchomości, względnie spółdzielcze prawo do lokalu, przejdzie na izbę adwokacką, na obszarze której działa zespół. Adwokaci uważają, że takie rozwiązanie będzie zgodne z zasadą równego udziału wszystkich członków izby w jej majątku.

Adwokaci przedstawili również swoje uwagi do proponowanego przyznania NRA uprawnienia do określania opłaty za postępowanie w przedmiocie wpisu na listę adwokatów. Zdaniem NRA przepisy powinny zawierać możliwość dalszego upoważnienia przez NRA dla okręgowych rad adwokackich. Tłumaczą, że taka dalsza delegacja pozostanie w zgodzie z zasadą samodzielności budżetowej izby adwokackiej.

Z kolei kwestia wprowadzenia dla Ministra Sprawiedliwości uprawnienia do wydawania decyzji merytorycznych (rewizyjnych) w postępowaniach odwoławczych od uchwał samorządowych odmawiających wpisu na listę adwokatów w opinii NRA oznacza przejmowanie przez Ministra sprawiedliwości zadań samorządu zawodowego adwokatów. Projektodawca uzasadnia ten zapis na płaszczyźnie art. 138 Kpa, tłumacząc to „potrzebą doprecyzowania regulacji ustawy”. Zdaniem NRA jest to nieuprawnione zawężenie tematu do materii ustawowej z pominięciem ustawy zasadniczej. – Wyłączenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości do wydawania decyzji rewizyjnych wynika z wyodrębnienia samorządów skupiających osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i z określenia w art. 17 Konstytucji RP zasad sprawowania pieczy przez te samorządy. – czytamy w opinii. Zdaniem NRA proponowane zmiany spowodują zawężenie zadań samorządu, z jednoczesnym poszerzeniem uprawnień nadzorczych ministra i tym samym stworzy stan prawny braku równowagi między kompetencjami nadzorczymi a zadaniami samorządu wynikającymi z Konstytucji. Adwokaci powołują się również na uchwałę siedmiu sędziów NSA, w której wyrażono stanowisko o potrzebie poszanowania samorządności zawodowej.

W opinii odniesiono się także do proponowanej w projekcie założeń instytucji zawieszania prawa do wykonywania zawodu adwokata, wzorowanej na analogicznej instytucji zawartej w ustawie o radcach prawnych. Według NRA tego rodzaju analogia nie jest uzasadniona z uwagi na inne uregulowanie w Prawie o adwokaturze reguł wykonywania zawodu adwokata. Art. 4b Poa określa katalog sytuacji/stanów, w których adwokat nie może wykonywać zawodu. Z uwagi na istnienie „zakazu” wykonywania zawodu adwokata w katalogu określonych sytuacji, nie ma potrzeby wprowadzania instytucji „zawieszania” prawa do wykonywania zawodu.

Zmiany dostosowawcze jakie przewiduje projekt są według NRA uzasadnione, ale ich skomentowanie wymaga przedstawienia w dalszym toku prac bliższych założeń.

Czytaj opinię

Czytaj projekt

Tagi: NRA, ministerstwo, legislacja, prawo o adwokaturze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email