Obniżone składki Izb i niższy koszt wydawania Palestry

17.06.2014

Na dwóch ostatnich posiedzeniach plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej w marcu i czerwcu br. uchwalono obniżenie udziału izb adwokackich w pokrywaniu wydatków budżetowych NRA oraz obniżenie kosztów wydawania „Palestry”.

Obniżenie udziału Izb Adwokackich w pokrywaniu wydatków budżetowych Naczelnej Rady Adwokackiej ustalono uchwałą, przygotowaną na wniosek adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, przyjętą na posiedzeniu plenarnym 28 marca br. w Lublinie.

Udział poszczególnych izb w pokrywaniu wydatków budżetowych jako iloczyn członków danej izby oraz składki na Fundusz Administracyjny NRA wynosi obecnie:

- po 45,00 zł od adwokata członka izby adwokackiej wykonującego zawód (od 1 kwietnia 2014 r.),

- po 25,00 zł od adwokata członka izby adwokackiej niewykonującego zawodu, ale opłacającego składkę samorządową (od 1 stycznia 2014 r.).

Po raz pierwszy, na wniosek Prezydium, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła także zwolnić izby adwokackie z naliczania i zapłaty składek od kobiet – adwokatów, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia dziecka, przez okres 6 miesięcy.

Uchwała nr 13/2014 NRA z dnia 28 marca 2014 r. weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Z kolei na czerwcowym posiedzeniu plenarnym w Szczecinie (14 czerwca 2014 r.), przyjęto uchwałę, którą przedstawił adw. Rafał Dębowski, a która dotyczy kosztów wydawania „Palestry”.

Pismo ma być kolportowane do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych z obszaru UE wpisanych na listy prowadzone przez ORA, w ramach składki na fundusz administracyjny przekazywanej przez ORA na rzecz NRA.

Adwokaci będą mieli możliwość wyboru formy i sposobu otrzymywania periodyku: będą mogli otrzymywać tradycyjnie papierową wersję pisma bądź też jego formę elektroniczną. Dzięki temu miesięczny koszt wydawania czasopisma zostanie obniżony z 16 do 10 złotych. Kwota ta będzie uwzględniana w składce na fundusz administracyjny, odprowadzanej przez Izby Adwokackie do Naczelnej Rady Adwokackiej od uprawnionych do otrzymywania pisma adwokatów oraz prawników zagranicznych.

Zasady dostarczania Pisma i ponoszenia kosztów jego zapewnienia aplikantom adwokackim nie ulegają zmianie i winny być pokrywane z funduszu szkolenia aplikantów adwokackich w ramach rocznej opłaty wnoszonej przez nich za szkolenie.

Uchwała dotycząca „Palestry” wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku i wówczas nastąpi zmiana zasad rozliczania kosztów.

Tagi: NRA, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email