NRA zgłosiła poprawki do nowelizacji przepisów kpc

23.04.2015

W dniu 23 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, którego przedmiotem było m.in. rozpatrzenie sprawozdania podkomisji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2678). Podczas obrad Komisji przedstawiciele NRA zgłosili szereg uwag i postulatów zmian.

NRA postulowała m.in. wykreślenie z projektu propozycji art. 759(2) § 1. „Pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym może być każda osoba posiadająca zdolność procesową”, jak również postulowała wprowadzenie zmian w art. 132 kpc w kierunku ujednolicenia przepisów procedury cywilnej ze zmienionym ostatnio przez parlament przepisem art. 66 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W toku prac parlamentarnych Komisja uwzględniła wszystkie poprawki zgłoszone przez NRA, wprowadzając co do niektórych  zmian korekty o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Poprawki spotkały się z poparciem przedstawicieli samorządu radców prawnych, reprezentowanego przez prezesa KIRP r.pr. Dariusza Sałajewskiego oraz wiceprezesa KIRP r.pr. dr. hab. Arkadiusza Berezę.

W pracach legislacyjnych uczestniczyli adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartłomiej Trętowski, członek Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologicznego Adwokatury oraz adw. dr Karol Pachnik, członek Komisji Legislacyjnej NRA. 

(czytaj uwagi NRA)

(link do zarejestrowanej transmisji posiedzenia Komisji)

Tagi: NRA, ustawy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email