NRA walczy z dyskryminacją rodzin wielodzietnych

06.11.2013

Naczelna Rada Adwokacka dąży do zmiany przepisów, które obecnie zapewniają prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem zarówno rodzicom posiadającym jedno dziecko jak i tym, którzy mają kilkoro dzieci. Zdaniem NRA regulacja ta jest niekonstytucyjna i dyskryminuje rodziny wielodzietne.  

W maju 2012 roku adwokat Bartosz Grohman, powołując się na zapis art. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zwrócił się do prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, o zajęcie się kwestią redakcji treści przepisu art. 188 Kodeksu pracy. W wystąpieniu zwrócił uwagę, że przepis ten stawia w uprzywilejowanej sytuacji rodziny posiadające tylko jedno dziecko. W obecnym stanie prawnym pracownicy posiadający rodziny wielodzietne mogą bowiem korzystać ze wspomnianego zwolnienia wyłącznie w takim samym jak rodziny jednego dziecka, dwudniowym wymiarze. Zdaniem Mecenasa Grohmana regulacja ta narusza konstytucyjną zasadę równości i ma charakter dyskryminacyjny.

W odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich odrzuciła możliwość udzielania zwolnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, a także stwierdziła, że większa liczba dzieci – wobec konstrukcji art. 188 Kodeksu pracy – nie wprowadza żadnej zmiany jakościowej. Ponadto, RPO zwróciła uwagę, że omawiana instytucja nie jest podobna do instytucji m.in.: urlopów macierzyńskich.

W związku z powyższym mec. Grohman zwrócił się z prośbą o wsparcie jego działań przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA. Prezes NRA wystosował pismo w tej sprawie do Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, który wyraził zainteresowanie problemem i chęci ku dalszym działaniom. W jego ocenie liczba dni przyznawanych na opiekę nad dzieckiem powinna być różnicowana w zależności od liczby dzieci w wieku do 14 lat, znajdujących się pod opieką pracownika.

Dzięki tej inicjatywie udało się uzyskać oficjalne stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo 2 dni opieki nad dzieckiem uznaje jedynie za uzupełnienie szerokiego katalogu uprawnień związanych z rodzicielstwem. Wymienia między innymi urlopy macierzyńskie oraz przerwy w pracy na karmienie piersią jak również elastyczne dopasowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb pracownika. Ministerstwo przypomina o 26 tygodniach urlopu rodzicielskiego, który to przepis niebawem ma wejść w życie oraz wskazuje na skutki finansowe i zapotrzebowanie na nadliczbowych pracowników w okresie zastępstw osób, które w tym czasie korzystałyby z dnia na opiekę nad dzieckiem. Po rozważeniu przedstawionych propozycji, biorąc pod uwagę różnorodność uprawnień dla pracowników, Minister Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje żadnych zmian czy też nowych rozwiązań w tym zakresie.

Rzecznik Praw Dziecka, zauważając argumenty Ministra dotyczące dodatkowych kosztów dla pracodawcy takiego pracownika, proponuje jednakże wprowadzenie przedziału liczby dzieci w rodzinie, od którego zależna byłaby liczba przysługujących dni wolnych, tak, aby rozróżnić sytuację pracownika wychowującego jedno i takiego, który wychowuje pięcioro dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka serdecznie podziękował Adwokaturze za dostrzeżenie problemu i zainteresowanie sytuacją rodzin wielodzietnych, w których opiekunowie pracują zawodowo. W sprawie tej z pewnością zostaną podjęte kolejne kroki mające na celu dążenie do niedyskryminowania rodzin wielodzietnych.

 

Tagi: dyskryminacja, NRA, ministerstwo, kodeks, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email