NRA krytyczna wobec projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym

30.01.2013

Do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze, autorstwa Solidarnej Polski (druk nr 1048). Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Marszałek Sejmu opinię, w której wyraża stanowczo negatywne stanowisko.

Poselski projekt ustawy zakłada wykluczenie samorządów z postępowań dyscyplinarnych proponując w zamian postępowanie w pierwszej instancji przekazać do powszechnych sądów apelacyjnych. Rozpatrywaniem spraw dyscyplinarnych w drugiej instancji miałby zajmować się natomiast Sąd Najwyższy.

Naczelna Rada Adwokacka wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec propozycji Solidarnej Polski. W opinii zwraca uwagę, że projekt ten, złożony 29 sierpnia 2012 r. jest identyczny z rządowym projektem ustawy z 7 września 2006 roku. NRA podkreśliła, że upływ czasu przy braku jakiejkolwiek korekty spowodował, że w obecnym projekcie wnioskodawca odwołuje się do pojęć i instytucji prawnych już nieistniejących, jak na przykład: asesor sądowy, Prokuratura Krajowa czy Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny. Wnioskodawca w swoim automatycznym przepisaniu projektu napisał również w uzasadnieniu, że projekt „jest częścią rządowego projektu reformy wymiaru sprawiedliwości”. Zdaniem Adwokatury takie stwierdzenie wprowadza Sejm w błąd, bowiem od 2006 rządowy model wymiaru sprawiedliwości uległ jednak modyfikacji.

Adwokaci podtrzymują zatem swoją negatywną ocenę z 2006 roku i przypominają krytyczne opinie, jakie wówczas złożyły wszystkie środowiska prawnicze, które zgodnie twierdziły, że propozycje są sprzeczne z Konstytucją RP. Stanowiska takie zajęli m.in. prof. Piotr Winczorek, dr hab. Tomasz Stawecki oraz Biuro Analiz Sejmowych. NRA zaznacza, że opinie te nie zostały ani dołączone ani wspomniane w uzasadnieniu projektu.

NRA uważa, że projekt w części w której pozbawia samorządy zawodów zaufania publicznego sądownictwa dyscyplinarnego jest sprzeczny z art. 17 Konstytucji RP i podważa samą istotę samorządu zawodów zaufania publicznego, a w części w jakiej projekt ustawy oddaje przygotowawcze postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów w gestię prokuratury jest sprzeczny z art. 10 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji.

Samorząd adwokacki stwierdza, że projekt z uwagi na uchybienia formalne uzasadnienia powinien być zdjęty z porządku obrad Sejmu, a w przypadku rozpoczęcia procedury legislacyjnej powinien być odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu jako projekt sprzeczny z Konstytucją, zgłoszony dla niezrozumiałego celu, z niezrozumiałych powodów, zmierzający do podważenia istoty ustrojowej roli zawodów zaufania publicznego.

Opinię dla Naczelnej Rady Adwokackiej przygotował adw. Marcin Jerzy Majewski.

Czytaj projekt ustawy:

Czytaj autopoprawkę:

Czytaj opinię NRA:

Tagi: NRA, samorząd, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email