Komunikat w sprawie prowadzenia ewidencji godzin przez adwokatów

30.12.2016

Poniżej publikujemy komunikat adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, dotyczący nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw i wprowadzenia przepisów, które mogą znajdować zastosowanie również do adwokatów, o ile spełniają oni przesłanki do uznania, iż są przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b tej ustawy. 

 

Komunikat Sekretarza NRA

Uprzejmie przypominam, że w dniu 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która zawiera m.in. art. 8b o treści:

„1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

3. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

5. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.”

Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że przepisy ustawy mogą znajdować zastosowanie również do adwokatów, o ile spełniają oni przesłanki do uznania, iż są przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b tej ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że NRA zwróciła uwagę ministra sprawiedliwości na problem mogącej wystąpić kolizji między treścią tej ustawy a treścią rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, postulując wprowadzenie odpowiednich zmian. (czytaj pismo do ministra sprawiedliwości)


Adw. Rafał Dębowski
Sekretarz NRA

Tagi: stawki, urzędówki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email