Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców dobrowolna

23.06.2015

W systemie pomocy prawnej świadczonej cudzoziemcom brać będą udział adwokaci deklarujący taką gotowość – taką autopoprawkę zgłosiła strona rządowa podczas posiedzenia podkomisji powołanej do rozpoznania ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, 22 czerwca. Na posiedzeniu tej podkomisji Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Dariusz Goliński.

Ta i kilka innych autopoprawek strony rządowej zostało zgłoszonych  w wyniku prac legislacyjnych i wcześniejszych konsultacji.

Ważnym postulatem zgłaszanym przez przedstawicieli Adwokatury jest ten, by termin do wniesienia odwołania biegł od dnia doręczenia decyzji pełnomocnikowi cudzoziemca. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w której  pełnomocnik cudzoziemca ustanawiany jest tuż przed upływem albo wręcz już po terminie do wniesienia odwołania.

Przedstawiciele Adwokatury zgłaszali szereg uwag natury praktycznej. Jedną z nich było wskazanie na niedokładność zapisów przesądzających, iż organ dokonuje tłumaczenia tylko tych dokumentów, które zostały uznane za dowody. Wydaje się oczywiste, że obowiązkiem organu jest tłumaczenie zgłoszonych dowodów przed ich zaliczeniem w poczet materiału dowodowego. Przedstawiciele NRA wskazywali, że obowiązek tłumaczenia dokumentów w postępowaniu odwoławczym obciążał będzie pełnomocników procesowych, którym zwrot wydatków na tłumacza przysługuje wtedy, gdy wydatki te były niezbędne i udokumentowane. Uznanie tłumaczeń za zbędne narazi pełnomocnika na wydatki, które nie zostaną mu zwrócone.

Podkomisja nie zakończyła jeszcze prac, dalsze posiedzenia przewidziane są jeszcze w tym tygodniu tydzień.


Tagi: NRA, pomoc, ustawa, cudzoziemcy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email