Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

10.10.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

7 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Na posiedzenie został zaproszony adw. Henryk Stabla, przewodniczący Centralnego Zespołu Wizytatorów, który zaproponował wypracowanie jednolitych zasad redagowania uchwał zgromadzeń izb adwokackich w kwestiach finansowych. Mec. Stabla poruszył również kwestię wypracowania dla wszystkich izb jednolitej instrukcji dotyczącej rozliczania kosztów szkolenia aplikantów. Prezydium powołało zespół do opracowania stosownych zmian, w składzie: adw. Mirosława Pietkiewicz, adw. Henryk Stabla i adw. Jerzy Zięba.

Prezydium omówiło memorandum dla nowo wybranego Ministra Sprawiedliwości, przygotowane przez adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA. W dokumencie znalazły się m.in. kwestie związane z taksami adwokackimi, pomocą przedsądową, informatyzacją wymiaru sprawiedliwości i dostępem do elektronicznych ksiąg wieczystych dla adwokatów. Materiał ten przygotowano, aby przedstawić go ministrowi podczas spotkania zaplanowanego na 8 października.

Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie złożenia w Trybunale Konstytucyjnym opinii amicus curiae w postępowaniu K 6/14 (ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób). Opinię przygotowali adw. dr Jacek Skrzydło i adw. Mikołaj Pietrzak.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA poinformował, że jeden z samorządów adwokatury ukraińskiej zwrócił się do NRA z propozycją zawarcia porozumienia o współpracy między Radą Adwokacką miasta Kijowa i NRA. Prezydium postanowiło poprosić o opinię w tej sprawie komisję ds. współpracy z zagranicą przy NRA.

Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, poinformował, że komisja kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA kończy pracę nad zmianą regulaminu aplikacji adwokackiej.

Prezydium poprosiło adw. Zenona Marciniaka, członka Prezydium NRA, o opracowanie zasad kolportażu od stycznia 2015 r. miesięcznika Palestra.

Ponadto Prezydium omówiło i rozstrzygnęło dziewięć spraw osobowych, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

7 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa, w czasie którego rozpatrywano wnioski kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego.

7 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, spotkali się z przedstawicielami Funduszu im. adw. Edwarda J. Wende Fundacja dla Polski w sprawie omówienia współpracy tej Fundacji z Naczelną Radą Adwokacką.

8 października, odbyło się spotkanie ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej. Delegacja Adwokatury w osobach adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacka Treli, wiceprezesa NRA oraz adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA przedstawiła nowemu ministrowi sprawiedliwości szereg zagadnień oraz postulatów związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwieniem wykonywania zawodu adwokata.

8 października adw. Jacek Trela wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej zajmującej się nowelizacją Poa.

9 października odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której porządek obrad przewidywał pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk sejmowy nr 2615). Na posiedzeniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email