Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

24.10.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

20 października,  sędzia Stanisław Zabłocki obchodził jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. W uroczystości udział wzięli adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. prof. Piotr Kardas, członek NRA oraz adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry”. Sędzia Stanisław Zabłocki jest jednym z najwybitniejszych polskich, a także europejskich prawników. Jest również członkiem kolegium redakcyjnego pisma "Palestra".

21 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Na posiedzenie został zaproszony adw. Bogusław Owsianik, przewodniczący komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA, który przedstawił koncepcję szkoleń dla adwokatów, dotyczących zmian w Kodeksie postępowania karnego, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r. Mecenas Owsianik powiedział, że powołane będą dwa zespoły składające się z sędziów SN i prokuratorów z prokuratury generalnej. Jeden zespół będzie szkolił w północnej części kraju, drugi w południowej. Zajęcia będą prowadzone w każdej izbie oddzielnie i będą trwały dziewięć godzin lekcyjnych. Pierwsze szkolenia zostaną przeprowadzone w lutym 2015 r. Komisja rozważa też przeprowadzenie drugiej tury szkoleń po sześciu miesiącach od wejścia w życie ustawy. Te zajęcia miały by być oparte na dotychczasowych doświadczeniach adwokatów.

Gościem Prezydium była również adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA. Poinformowała, że w listopadzie adw. Maria Ślązak zostanie powołana na funkcję prezydenta CCBE. Zwróciła też uwagę na konieczność podpisania umowy z CCBE dotyczącej używania logo CCBE na polskich legitymacjach adwokackich. Pani Mecenas przedstawiła również najbliższe plany pracy komisji – w listopadzie w Berlinie odbędzie się konferencja polsko-niemiecka, 10 grudnia będzie miał miejsce Europejski Dzień Prawnika. Z tej okazji przeprowadzone zostaną lekcje w szkołach i zorganizowana zostanie konferencja na temat retencji danych osobowych. Z kolei w maju przyszłego roku zaplanowano w Gdańsku sesję plenarną CCBE.

Adw. Jerzy Zięba poinformował, że 24 października w Jastrzębiej Górze rozpoczyna się konferencja aplikantów adwokackich i konferencja kierowników szkolenia aplikantów adwokackich. Podczas konferencji kierowników dopracowywane będą zmiany w regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej. Projekt zmian zostanie przedłożony w listopadzie plenum NRA.

Ponadto Prezydium NRA przyjęło sprawozdanie dla Prezydenta RP oraz wystosowało oświadczenie do mediów, w sprawie informacji o prawniku podejrzanym o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prezydium apelowało do mediów o staranność w przekazywaniu informacji na temat wykonywanego przez podejrzanego zawodu, gdyż podejrzany nie jest adwokatem, o czym media nie zawsze pamiętają. Na wniosek zespołu ds. Kobiet przy NRA przyjęto także oświadczenie w sprawie sprzeciwu wobec kamieniowania kobiet w Somalii.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również trzy sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

21 października, przedstawiciele samorządu adwokackiego spotkali się z delegacją wykładowców Centrum Szkoleniowego dla Prawników w Uzbekistanie, działającego przy tamtejszym ministerstwie sprawiedliwości. W spotkaniu  w siedzibie ORA w Warszawie udział wzięli: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA, adw. Bogusław Owsianik, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA oraz adw. Tomasz Kapliński  i adw. Jan Kaczmarczyk z komisji Współpracy z Zagraniczną przy NRA. Tematem spotkania było doskonalenie zawodowe adwokatów w Polsce.

22 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA spotkali się z adw. Marią Ślązak, która w listopadzie obejmie funkcję prezydenta CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy).

23 października, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, wzięła udział w konferencji „Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów pracowniczych” w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Konferencja jest nawiązaniem do ponad czteroletniej tradycji organizowania na Wydziale Prawa SWPS w Warszawie obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji.

23 października, na 63. posiedzeniu Senatu zajmowano się ustawą o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Senat wprowadził 5 poprawek do ustawy.

24 października, rozpoczęła się trzydniowa Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich w Jastrzębiej Górze. Zorganizowała je Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wezmą w niej udział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Glac, wiceprezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA i adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA.

 

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email