Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

05.12.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

29 listopada adw. Maria Ślązak objęła funkcję prezydenta CCBE, czyli Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy - największej organizacji zrzeszającej europejskich prawników. Naczelną Radę Adwokacką na 122. Sesji plenarnej CCBE reprezentowali: adw. Bartosz Grohman – zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska – rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz – skarbnik NRA, adw. Jerzy Zięba – członek Prezydium NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska – przewodnicząca zespołu sekretarzy prawniczych przy NRA. Obecna była również przewodnicząca polskiej delegacji w CCBE, adw. Dominika Stępińska-Duch.

2 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Prezydium zaprosiło na posiedzenie adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA, który obchodzi 50-lecie pracy zawodowej oraz 25-lecie pełnienia funkcji Sekretarza Prawniczego NRA. Prezes NRA – Andrzej Zwara podziękował Panu Mecenasowi Wiatrzykowi za dotychczasową pracę i wyraził nadzieję na współpracę w kolejnych latach. Wskazał, że piękno adwokatury jest w tym, że łączy pokolenia. Mecenas Wiatrzyk otrzymał od Prezydium pamiątkową grafikę i kwiaty.

Na posiedzenie został zaproszony adw. prof. Piotr Kruszyński, dyrektor OBA, który omówił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Ośrodka Badawczego Adwokatury. Na wniosek dyrektora OBA Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Naukowej OBA dr Gabrielė van Blommestein.

Gościem Prezydium był również adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury. Pan Mecenas zapewnił, że nowa odsłona strony adwokatura.pl nastąpi przed końcem tego roku. Przedstawił też aktualny stan prac nad systemem obsługi adwokatury.

W posiedzeniu uczestniczyli też adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry” i adw. dr hab. Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego „Palestry”. Panowie omówili kwestię związaną z kolportażem pisma od nowego roku. Redakcja pisma przygotuje na najbliższe posiedzenie prezydium projekt uchwały.

Ponadto Prezydium przyjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na wystąpienie przez Naczelną Radę Adwokacką z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 22 października 2014 r. (sygn. K 31/14). Wniosek RPO dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu karnego skarbowego oraz przepisów Ordynacji podatkowej.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, poinformowała, że w styczniu przedstawi wraz z adw. Jerzym Ziębą, członkiem Prezydium NRA, propozycję zmian do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż od 1 stycznia 2015 roku liczba etatów w biurze przekroczy 20 pełnych etatów.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że 15 grudnia zostanie podpisana umowa generalna w sprawie ubezpieczeń OC dla adwokatów.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sześć spraw osobowych, których sprawozdawcą był adw. Jerzy Zięba. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

2 grudnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z przedstawicielami Komisji Współpracy z Zagranicą. Przedmiotem spotkania był projekt szkoleń z zakresu prawa europejskiego.

2 grudnia odbyło się spotkanie adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA  i adw. Jerzego Zięby, członka Prezydium NRA z przedstawicielami Wolters Kluwer S.A. Tematem rozmów były zagadnienia dotyczące współpracy samorządu adwokackiego z Wydawnictwem.

4 grudnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w uroczystej gali wręczenia Nagrody "Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia. Laureatem XIV edycji Nagrody został poseł Paweł Kowal.

4 grudnia adw. Andrzej Zwara, prezes NRA wziął udział w posiedzenie Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej  do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo budowlane. W porządku posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

5 grudnia adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w otwarciu VI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP, który odbędzie się 5-6 grudnia w Warszawie.

6 grudnia adw. Andrzej Zwara weźmie udział w konferencji historyczno- naukowej „25 lat samorządu lekarskiego w Polsce”, która poprzedzi uroczyste zebranie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email