Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

01.04.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

22 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: propozycji zmian legislacyjnych w ustawie o policji, korektę budżetu na rok 2016 oraz przedstawienie opinii amicus curiae w sprawie udziału prokuratora w postępowaniu odwoławczym od postanowień sądu w sprawie kontroli operacyjnej.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował, że spotkał się z min. Andrzejem Derą, z którym omówił kwestię przedstawienia propozycji zmian w ustawie o policji i przedstawienie Prezydentowi RP sprawozdania z działalności NRA w 2015 r.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował, że przygotowywane propozycje do zmiany ustawy o policji będą głównie dotyczyć zapewnienia właściwej ochrony tajemnicy zawodowej. NRA zaproponuje również wprowadzenie do ustawy możliwości uzyskania przez zainteresowane podmioty informacji na temat przeprowadzonej inwigilacji – już po jej zakończeniu, a także możliwość zaskarżenia takich działań. Celem takiego zapisu byłoby ograniczenie samowoli służb. Adw. Bartosz Grohman w nawiązaniu do tej kwestii poinformował, że w ciągu dwóch tygodni przedstawi projekt sprawozdania dla Prezydenta z działalności NRA w roku 2015.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował spotkanie z min. Marcinem Warchołem w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism w postępowaniu karnym w zakresie przywrócenia przepisów umożliwiających pełnomocnikowi ustanowionemu przez obrońcę odbiór z placówek pocztowych awizowanych pism sądowych w postępowaniu karnym. Minister obiecał pilne podjęcie prac. (czytaj więcej)

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło też zgodę na wystąpienie w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Prokuratora Generalnego z dnia 12 listopada 2015 r. oraz z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 4 grudnia 2015 r., połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 32/15 dotyczącego kontroli operacyjnej – udziału prokuratora w postępowaniu odwoławczym od postanowień sądu w tym zakresie.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że została wypowiedziana umowa firmie prowadzącej obecnie system informatyczny adwokatury. Obecnie przygotowywane są zapytania ofertowe. Celem wyboru nowej firmy jest ograniczenie kosztów utrzymania i administrowania systemu.

Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, zreferował przebieg egzaminu zawodowego, który odbył się w dniach 15-18 marca br. Uznał, że egzaminy przebiegły sprawnie. Stopień trudności był niejednolity, najwięcej problemów przysporzyła zdającym część z prawa cywilnego.

Adw. Ziemisław Gintowt poinformował, że uczestniczy w posiedzeniach zespołu Krajowej Rady Sądownictwa do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów na stanowiska sędziowskie. Poinformował, że coraz więcej adwokatów ubiega się o stanowiska sędziowskie i coraz więcej z nich zostaje sędziami.

Tego dnia Prezydium omówiło też kwestię korekty budżetu na rok 2016, zgodnie z dyskusją, która miała miejsce podczas ostatniego posiedzenia plenarnego NRA. Prezydium delegowało adw. Ziemisława Gintowta jako przedstawiciela NRA na posiedzenia komisji parlamentarnych dot. rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw. Prezydium NRA postanowiło też zwrócić się do Komisji Legislacyjnej przy NRA o przygotowanie treści stanowiska odnoszącego się do zniesienia konieczności przedstawiania w sądach zaświadczeń wydanych przez lekarzy sądowych o niemożności wzięcia udziału w czynnościach procesowych.

Ponadto adw. Rafał Dębowski przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

22 marca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu kapituły nagrody "Złote Paragrafy". 

23 marca, adw. Andrzej Zwara. prezes NRA, wziął udział w IV spotkaniu w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim "Rola instytucji ochrony prawnej w społeczeństwie obywatelskim" w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.

1 kwietnia, adw. Rafał Dębowksi, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Poczty Polskiej. (czytaj więcej)

1 kwietnia, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA, reprezentował prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej podczas konferencji zorganizowanej w ramach obchodów 70-lecia "Państwa i Prawa" pt. "Kultura uzasadnień sądowych: zasada proporcjonalności w ujęciu porównonawczoprawnym" w Warszawie.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email