Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

29.01.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

26 stycznia, adw.  Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i Ziemisław Gintowt, członek NRA spotkali się z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. (czytaj relację)

26 stycznia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w wysłuchaniu obywatelskim na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (czytaj relację)

26 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: memorandum dla ministra sprawiedliwości, bieżące prace legislacyjne oraz kwestię organizacji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA zreferował treść memorandum dla ministra sprawiedliwości. W memorandum znalazły się propozycje mające na celu przyspieszenie i odformalizowanie procesu cywilnego. Dokument został przekazany tego samego dnia podczas spotkania przedstawicieli NRA z min. Zbigniewem Ziobro (czytaj relację ze spotkania).
Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, streścił przebieg wysłuchania obywatelskiego na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, w którym uczestniczył 26 stycznia w Sejmie RP. (czytaj relację ze spotkania). Mecenas Trela poinformował również, że 25 stycznia w Sejmie RP odbyło się wysłuchanie obywatelskie w sprawie projektu ustawy o prokuraturze. NRA zakwestionowała propozycję rozbudowanej podległości prokuratorów rejonowych. Osób uprawnionych do wydawania im poleceń może być aż 12. NRA negatywnie odniosła się też do wykluczenia odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora w sprawach istotnych dla interesu publicznego. Prezes Trela przypomniał też, że NRA złożyła krytyczną opinię do projektu ustawy o służbie cywilnej oraz przedstawiła stanowisko do projektu zmiany Konstytucji RP autorstwa Kukiz15. Dodał, że przed Trybunałem Konstytucyjnym wystąpią przedstawiciele NRA w sprawie nowelizacji ustawy o TK.
Adw. Rafał Dębowski poinformował o pracach nad kolejną nowelizacją Ordynacji podatkowej, w której przewidziano utworzenie rady ds. unikania podatków – będzie to społeczny organ opiniodawczy przy Ministrze Finansów. Rada ma stwierdzać, czy celem danej transakcji była chęć uniknięcia opodatkowania. W katalogu podmiotów mogących zgłaszać przedstawicieli do tej rady ujęto Krajową Radę Doradców Podatkowych, ale nie uwzględniono samorządu adwokackiego. NRA przedstawiła swoją opinię na temat projektu (czytaj szczegóły). Adw. Dębowski poinformował Prezydium, iż w dalszym ciągu prowadzi korespondencję z Ministerstwem Finansów w sprawie wzorów formularzy pełnomocnictw szczególnych i ich odpowiedniego dostosowania do potrzeb wykonywania zawodu adwokata.
Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował o pracach nad informatyzacją Adwokatury i potrzebie włączenia się w pilotażowy program połączenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z bazą danych Adwokatury. Omówił również kwestię listy preferowanych praktyk zamieszczonych w KRAiAA.
W posiedzeniu Prezydium uczestniczyła adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, która poruszyła temat tegorocznej organizacji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich, względnie zmienionego na Dzień Otwartych Drzwi w Kancelariach. Prezydium zadecydowało omówić temat na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA.
Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o złożenie opinii amicus curiae we wszystkich sprawach prowadzonych pod sygn. akt K 47/15.
Tradycyjnie przedmiotem posiedzenia było rozpoznanie spraw osobowych. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

26 stycznia, Dziennik Gazeta Prawna opublikował ranking 50 najbardziej wpływowych prawników. Znaleźli się wśród nich adwokaci: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kruszyński, adw. Michał Królikowski oraz adw. Tomasz Siemiątkowski. W uzasadnieniu przy nazwisku prezesa NRA, kapituła napisała m.in. "Pod jego przewodnictwem adwokatura szybko reagowała na zawirowania polityczne, dając wyraz temu, że powołana została do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich". 

27 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Polskim Kongresie Gospodarczym w Warszawie. Debatom towarzyszyło hasło „Stop biurokratyzmowi”. (czytaj relację)

27 stycznia, w siedzibie ORA w Warszawie odbyła się konferencja na temat tajemnicy adwokackiej i dziennikarskiej w kontekście opracowywanej obecnie zmiany ustawy o Policji.  Konferencję prowadził adw. Paweł Rybiński, dziekan ORA w Warszawie, obecni byli m.in. adw. Ziemisław Gintowt członek NRA oraz adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA (czytaj relację)

28 stycznia, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska z ramienia NRA wzięła udział w posiedzeniu połączonych Komisji: Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw. Podczas tego posiedzenia wyłoniono Podkomisję, na której czele stanęła posłanka Małgorzata Wasserman. Wyznaczono datę posiedzenia tej podkomisji na 10 lutego br.

28 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych adw. dr. Michała Wenta. Zmarły był prezesem Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email