Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

22.01.2016

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

14 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: złożenia opinii amicus curiae do TK, kampanii wizerunkowej adwokatury i informatyzacji adwokatury.

Prezydium NRA podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na wystąpienie w imieniu NRA z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie TK opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz grupy posłów na Sejm RP w sprawie dotyczącej zbadania konstytucyjności nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15) (czytaj więcej).

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, zreferował przebieg posiedzenia wspólnego Rady ds. Cyfryzacji przy ministerstwie administracji i cyfryzacji z ekspertami na temat projektu ustawy o policji. NRA, którą reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członek Komisji Praw Człowieka przy NRA, była jedyną organizacją pozarządową zaproszoną na spotkanie. Rozmowy prowadziła minister cyfryzacji Anna Streżyńska i miały one charakter konsultacyjny. Mec. Trela dodał, że przedstawicielka NRA zwracała uwagę na zapisy nowelizacji, łamiące tajemnicę zawodową i obrończą, przywołując negatywną opinię Naczelnej Rady Adwokackiej. Opinie NRA na temat obu nowelizacji ustawy o Policji – z poprzedniej i obecnej kadencji Parlamentu, wraz z apelem do premier Ewy Kopacz zostały po spotkaniu przesłane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej. Efektem spotkania była uchwała Rady ds. cyfryzacji, w której  Rada zawarła krytyczne uwagi do projektu nowelizacji.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, zrelacjonował przebieg prac nad informatyzacją adwokatury. Poinformował, że od 1 stycznia 2016 r. zaczął działać nowy system. Dodał, że trwają prace nad wdrożeniem pilotażowego programu połączenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z bazą danych Adwokatury oraz, że w obecnej bazie brakuje jeszcze danych o znajomości języka, zespół pracuje nad opracowaniem deklaracji, że poziom znajomości pozwala na pracę w tym języku. Trwają również prace nad ograniczeniem listy preferowanych praktyk, która ostatecznie ograniczona będzie do 20-30 specjalizacji.

Gościem Prezydium były adw. Anisa Gnacikowska z Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA oraz p. Katarzyna Liberska-Kinderman, które omówiły etap prac nad kampanią wizerunkową adwokatury. Na posiedzenie została również zaproszona wybrana agencja reklamowa, która przedstawiła pomysły na kampanię.

Adw. Anisa Gnacikowska omówiła również stan prac nad filmem o adw. Stanisławie Mikke. Wkrótce zostanie on zaprezentowany żonie mec. Mikke - p. Bożenie Mikke.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której na wniosek ORA w Siedlcach przyznano odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Ryszardowi Czwarnogowi, adw. Jerzemu Jackowi Jachymkowi, adw. Stefanowi Krasińskiemu, adw. Tadeuszowi Tyszukowi, adw. Zbigniewowi Antoniemu Widelskiemu, adw. Witoldowi Czesławowi Oknińskiemu oraz pośmiertnie adw. Lechowi Łozowskiemu. 

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, przedstawił sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Mecenas Grohman, zreferował również najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

18 stycznia, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA reprezentowali NRA na konferencji Krajowej Rady Sądownictwa nt. "Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?" (czytaj relację)

18 stycznia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w w VII Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

21 stycznia, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięła udział w spotkaniu roboczym w Ministerstwie Sprawiedliwości nt. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, planowanym na luty br.

Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email