Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

16.10.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

10 października, przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej z jej prezesem, adw. Andrzejem Zwarą wzięli udział w oficjalnym otwarciu nowej siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (zobacz relację)

13 października, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z Rafałem Rogalą, szefem Urzędu ds. Uchodźców. Przedmiotem rozmowy był dobrowolny udział adwokatów w nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (czytaj informację)

13 października, delegaci NRA: adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA oraz adw. Janusz Kaczmarek wzięli udział w publicznym wysłuchaniu kandydatów na prokuratora generalnego w Krajowej Radzie Prokuratury.

13 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował, że w Krakowie w dniach 9-10 października br. odbył się kongres The European Bars Federation (FBE). To organizacja skupiająca okręgowe rady adwokackie, zrzeszająca 800 000 prawników. Jednym z najpoważniejszych problemów, o którym dyskutowano na tym kongresie jest ochrona tajemnicy adwokackiej. Z tym samym problemem zmaga się polska adwokatura – ostatnio przy pracach nad projektem nowelizacji ustawy o Policji oraz zjawiskiem coraz częstszego uchylania przez sądy tajemnicy adwokackiej.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował sprawy osobowe i inne bieżące zagadnienia, w tym sprawę uchylenia tajemnicy adwokackiej adw. Jackowi Kondrackiemu i podjętej przez Prezydium uchwały w tej sprawie. Jednocześnie adw. Dębowski zasugerował wystąpienie do Komisji Konstytucyjnej NRA o rozważenie możliwości złożenia wniosku o zbadanie zgodności art. 180 kpk z Konstytucją RP i art. 6 prawa o adwokaturze.

Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, zreferował postulaty o zmianach w doskonaleniu zawodowym, dotyczących premiowania punktami adwokatów uczestniczących w szkoleniu aplikantów oraz zajęciach edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach akcji prowadzonych lub uznawanych przez samorząd adwokaci. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaakceptowało projekt uchwały o zmianie uchwały „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, który zostanie przedłożony na posiedzenie NRA w listopadzie br.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, mówił o stopniu zaangażowania prac nad wdrażaniem systemu informatyzacji Adwokatury - SOA. Poinformował, że 19 października w biurze NRA odbędzie się spotkanie dziekanów w tej sprawie.
Adw. Rafał Dębowski poinformował też, że prowadzi korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym. NRA postuluje, aby wprowadzić zmiany umożliwiające wydawanie pism ze skutkiem doręczenia pełnomocnikom adwokatów w placówkach pocztowych.

Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe.

14 października, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na konferencji "Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa", zorganizowanej w Krajowej Radzie Radców Prawnych. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości z ministrem Borysem Budką na czele, adwokaci i radcowie prawni. (zobacz informacje)

15 października, adw. Jerzy Zięba, członek NRA, uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez ministerstwo sprawiedliwości dotyczącym nieodpłatnej pomocy prawnej. Na spotkaniu omówiono kwestie techniczne dotyczące wdrożenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele resortu - min. Jerzy Kozdroń, dyrektor Iwona Kujawa i dyrektor Karol Dałek oraz przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych. Następne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 3 listopada.

15 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Ziemisław Gintowt i adw. Anisa Gnacikowska wzięli udział w konferencji "Praktyczne aspekty obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej". Zorganizował ją Zespół ds. Kobiet przy NRA oraz Komisja ds. Edukacji Prawnej przy NRA.

15 października, odbył się Międzynarodowy Dzień Mediacji. Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło rozszerzyć obchody na cały tydzień - od 12 do 17 października 2015 r. Głównym celem obchodów jest promowanie mediacji oraz szersze informowanie społeczeństwa o jej zasadach. W tym tygodniu jest możliwość spotkania z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email