Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

11.09.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

2 września, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, wzięła udział w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Kancelarią Prezydenta, Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych w zakresie wolontariatu aplikantów, adwokatów, radców prawnych w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej.

8 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono przede wszystkim kwestie bieżących spraw Adwokatury.

Gośćmi posiedzenia Plenarnego byli pani Maria Kuligowska i pan Grzegorz Indulski z firmy High Profile, którzy przedstawili propozycje działań wizerunkowych na najbliższe miesiące.

Gościem Prezydium była adw. Anisa Gnacikowska, która zrelacjonowała spotkanie w Kancelarii Prezydenta dotyczące włączenia się NRA w pomoc prawną w biurze interwencji prawnej. NRA podpisze z kancelarią porozumienie zawierające szczegóły współpracy. Poinformowała, że na listopadowym posiedzeniu plenarnym NRA przedstawi dziekanom propozycję dla izb, dotyczącą edukacji prawnej w szkołach. W kwestii edukacji prawnej Prezydium NRA postanowiło, że w związku z sytuacją związaną z podręcznikiem do prawa, wydanym przez ministerstwo sprawiedliwości i znajdującą się w nim definicją zawodu adwokata, Prezydium NRA postanowiło zaprzestać współpracy z MS na tym polu. (czytaj: NRA nie godzi się na opis adwokata w podręczniku MS)
Ponadto Pani Mecenas Gnacikowska przedstawiła propozycję scenariusza na film o adw. Stanisławie Mikke.

Prezydium NRA podjęło uchwałę delegującą adw. Anisę Gnacikowską jako przedstawiciela NRA do składu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej przy MS. (czytaj uchwałę nr 93/2015)

Prezydium omówiło bieżące wydarzenia w kraju i postanowiło zająć stanowisko wobec problemu uchodźców z Bliskiego Wschodu. Postanowiono, że Adwokatura powinna wyrazić deklarację pomocy prawnej uchodźcom. (czytaj: Adwokatura deklaruje pomoc prawną uchodźcom).

Prezydium omówiło również sprawę kibica klubu sportowego Legia, który od prawie czterech lat jest przetrzymywany w areszcie. Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której odnosi się do problemu przedłużających się tymczasowych aresztowań. (czytaj: NRA interweniuje w sprawie Macieja Dobrowolskiego)

Prezydium omówiło też kwestię ataków hakerskich na kancelarie prawnicze, do jakich doszło w ostatnich dniach. Prezydium postanowiło zwrócić się do adw. Tomasza Korczyńskiego, przewodniczącego komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, o przygotowanie dla adwokatów kodeksu dobrych praktyk antyhakerskich. Prezydium przyjęło również uchwałę w tej sprawie. (Czyta: Prezydium apeluje o ściganie hakerów).

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, omówił stan wdrożenia systemu SOA.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, omówiła projekt regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych. Projekt ten zostanie przedstawiony członkom NRA podczas posiedzenia plenarnego.

Adw. Jerzy Zięba, członek NRA, poinformował, że finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego odbędzie się 28 listopada w Warszawie.

Na wniosek adw. prof. Piotra Kruszyńskiego, dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury, Prezydium NRA odwołało ze składu Rady Naukowej OBA adwokatów: adw. Ryszarda Bochnię, adw. dra hab. Sławomira Cieślaka, adw. dr Dagmarę Gruszecką. W skład Rady powołano natomiast adw. Andrzeja Malickiego.

Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się 19 września br. w Płocku. Posiedzenie połączone będzie z obchodami jubileuszowymi izby płockiej.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, które przedstawił adw. Rafał Dębowski. Sekretarz NRA zreferował także najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało także kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

8 września odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wśród kilkunastu samorządów, znaleźli się też reprezentanci Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan izby łódzkiej. (czytaj więcej)

9 września, odbyło się kolejne spotkanie robocze Porozumienia Samorządów Zawodów Prawniczych w Gmachu Collegium Iuridicum Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, która od początku aktywnie uczestniczy w tworzeniu Porozumienia, w spotkaniu udział wzięli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. (czytaj więcej)

10 września adw. Andrzej Zwara, prezes NRA wziął udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Rising stars. Prawnicy-liderzy jutra 2015”.

10 września, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w konferencji „Elektroniczne Biuro Podawcze”, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Konferencja miała na celu rozpropagowanie wśród przedstawicieli nauki i praktyki nowego rozwiązania, zapewniającego obywatelom dwukierunkową, elektroniczną komunikację z sądami.

10 września, adw. dr hab. Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego „Palestry” wziął udział w obchodach 5-lecia działalności Instytutu Allerhanda w Krakowie. 


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email