Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

10.07.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

7  lipca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, uczestniczył w ślubowaniu adwokatów izby wrocławskiej.

7 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono stan prac nad informatyzacją Adwokatury, temat kampanii wizerunkowej oraz sprawy związane z bieżącą pracą NRA.

W posiedzeniu gościnnie udział wziął adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury. Mecenas poinformował, że systemem objętych jest w tej chwili  ok. 60% wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich. Trwają ostatnie szkolenia w izbach i prawdopodobnie od początku roku 2016 dotychczasowy Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich stanie się zbędny, a jedynym źródłem elektronicznej weryfikacji uprawnień adwokatów będzie rejestr prowadzony w oparciu o dane wprowadzone do programu SOA. Prezydium wyraziło aprobatę dla takiego rozwiązania.

Na posiedzeniu Prezydium omówiono również protest adwokatów warszawskich z dnia 30 czerwca. Z satysfakcją odnotowano, że organizatorzy zadbali o to, aby przebieg marszu był spokojny,  godny i żeby nie doszło do żadnych incydentów godzących w wizerunek adwokatury.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poinformował, że forum zawodów zaufania publicznego przygotowuje spotkanie z Prezydentem Elektem Andrzejem Dudą. Obecnie zbierane są podpisy pod listem prezesów wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, zreferowała przebieg pierwszego spotkanie grupy eksperckiej, składającej się z przedstawicieli NRA, KRRP i MS, która prowadzi prace nad wypracowaniem rozwiązań związanych z postulatami, przedstawionymi w Memorandum NRA z dnia 9 czerwca br. (czytaj relację ze spotkania).

W posiedzeniu uczestniczyła również adw. Anisa Gnacikowska z komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej, która wraz z adw. Jerzym Glancem, wiceprezesem NRA, przedstawiła wnioski ze spotkania otwartego komisji, które odbyło się 3 lipca br. w siedzibie NRA (czytaj relację ze spotkania). Prezydium zaakceptowało propozycję  przeprowadzenie badań opinii społecznej przed planowaną kampanią wizerunkową. Zaakceptowano również propozycję zaproszenia do NRA na dzień 20 lipca wszystkich dziekanów okręgowych rad adwokackich na spotkanie, którego celem będzie omówienie planowanej na początek września akcji wizerunkowej oraz zasad udostępnienia wszystkim zainteresowanym Izbom materiałów do jej przeprowadzenia.

Ponadto Prezydium przyjęło uchwałę dotyczącą zasady podziału opłat arbitrażowych oraz tekst jednolity Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło sprawy osobowe, które przedstawił adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

8 lipca, w ministerstwie sprawiedliwości odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie ustalenia stanowiska rządu polskiego wobec prowadzenia przeciwko Polsce przez Komisję Europejską postępowania w sprawie stosowania taryf minimalnych niezgodnych z przepisami dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym w odniesieniu do działalności prowadzonej przez rzeczników patentowych. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Andrzej Siemiński, członek NRA.

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email