Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

12.06.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

2 czerwca, Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której wyraziło głębokie rozczarowanie nieuwzględnieniem przez Sejm propozycji zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez środowiska prawnicze, zwróciło również uwagę na obniżenie wymagań dotyczących kwalifikacji, które spełniać powinien kandydat na sędziego TK. W efekcie, 10 czerwca podczas posiedzenia komisji senackich przywrócono zapis w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dający możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów TK przez środowiska prawnicze. Komisje senackie uznały też postulat NRA o przywrócenie wysokich wymagań kwalifikacyjne wobec sędziów Trybunału.

2 czerwca, w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa wziął udział adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, na kolejnym posiedzeniu – 9 czerwca – w pracach nad projektem wzięli udział adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Prace Podkomisji zakończyły się 11 czerwca przyjęciem sprawozdania dla Komisji Sejmowych: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W tym posiedzeniu wziął udział adw. Jacek Trela. (czytaj relację z 2 czerwca, 9 czerwca i 11 czerwca)

6 czerwca, adw. Andrzej Zwara, pezes NRA, wziął udział w Biegu Rzeźnika w Bieszczadach.

9 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestię złożenia memorandum do ministra sprawiedliwości, przyjęto porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA oraz sprawy związane z bieżącą pracą NRA.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, poruszył temat prac legislacyjnych związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. Stwierdził, że opinie NRA rzadko są brane pod uwagę, co budzi w środowisku poczucie lekceważenia przez rząd, przez co nasilają się opinie o podjęciu radykalnych działań protestacyjnych. Zaproponował aby wystosować do Ministra Sprawiedliwości memorandum, w którym raz jeszcze zostanie zwrócona uwaga na najważniejsze kwestie i zadanie o podjęciu realnego dialogu rządu z samorządem adwokackim. Prezes Zwara przedstawił propozycję treści memorandum przygotowanej przez adw. Rafała Dębowskiego i adw. Piotra Kardasa. Prezydium NRA przyjęło jego treść oraz zadecydowało, że oprócz Ministra Sprawiedliwości, memorandum powinni otrzymać Prezydent i Prezydent Elekt, Premier oraz Marszałek Sejmu i Senatu. Temat ewentualnej formy protestu podjęty będzie podczas posiedzenia plenarnego NRA, 27 czerwca br. (czytaj: NRA żąda realnego dialogu z rządem oraz NRA zdecyduje o formie protestu adwokatów)       

Ponadto Prezydium przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA. W porządku znalazły się m.in. kontynuacja zagadnienia strategii i priorytetów działań Adwokatury oraz kwestia funkcjonowania nowych przepisów dotyczących działania pionu dyscyplinarnego.

Tego dnia Prezydium przyjęło również uchwałę o przyznaniu odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom izby bielsko-białej: adw. Monice Sabinie Tomiak adw. Janowi Jastrzębskiemu.

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, dotarł na posiedzenie Prezydium po udziale w pracach w podkomisji sejmowej, która omawiała projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Zrelacjonował przebieg spotkania. Stwierdził, że atmosfera pracy była bardzo napięta, do posłów nie trafiają argumenty środowiska adwokackiego. Dodał, że na posiedzeniu podkomisji został adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. 

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, które przedstawił adw. Bartosz Grohman. Mecenas Grohman zreferował także najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

9 czerwca, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, w której wyraziło głębokie zaniepokojenie w związku z wyciekiem szczegółowych danych osobowych w opublikowanych materiałach ze śledztwa dotyczącego tak zwanej afery taśmowej. (czytaj uchwałę)

9 czerwca, Skwer przy ORA we Wrocławiu otrzymał  imię adw. Zbigniewa Rysia, żołnierza i kuriera AK. List intencyjny w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej odczytał członek NRA adwokat Ziemisław Gintowt. 

10 czerwca Prezydium NRA wystosowało memorandum do Borysa Budki, ministra sprawiedliwości, w którym po raz kolejny zwróciło uwagę na pilną konieczność podjęcia dialogu społecznego ze środowiskiem adwokackim. (czytaj list). Już następnego dnia min. Budka zaproponował spotkanie z NRA. Odbędzie się ono 25 czerwca. Z ramienia NRA wezmą w nim udział: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, którzy przedstawią ministrowi postulaty adwokatury wraz z ich uzasadnieniem. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email