Kronika prac Naczelnej Rady Adwokackiej

20.02.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

14 lutego, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na Balu Karnawałowym w Krakowie. Było to wspólne wydarzenie integrujące środowisko adwokatów i notariuszy, któremu patronowali Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Prezes Izby Notarialnej w Krakowie.  

17 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane z elektroniczną dystrybucją „Palestry”, aspekty techniczne obsługi ubezpieczeń OC adwokatów, sprawy dotyczące akcji wizerunkowej Adwokatury w związku z organizowanym Dniem Bezpłatnych Porad Adwokackich oraz bieżące prace NRA. 

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, zreferował konferencję, która odbyła się w dniach 11-13 lutego w Popowie, poświęconą przedstawieniu wyników ubiegłorocznych egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną. Zaznaczył, że z przedstawionych przez ministerstwo sprawiedliwości statystyk wynika, że najlepsi studenci wybierają aplikację adwokacką oraz że egzaminy na aplikację z większym powodzeniem zdają absolwenci studiów państwowych niż prywatnych.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się nowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej. Projekt włącza organizacje pożytku publicznego do systemu nieodpłatnych porad, ale utrzymuje udzielanie porad prawnych wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych. Projekt poszerza też grupę odbiorców porad o osoby posiadające kartę dużej rodziny, w planach jest również poszerzenie listy o osoby, które mają założoną „niebieską kartę”.

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, dodał, że uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez ministerstwo sprawiedliwości na ten temat. Zaznaczył, że projekt ustawy ma również objąć ideę edukacji prawnej, ale musi się to wiązać z przeznaczeniem na ten cel większych środków finansowych.

Z kolei adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował, że 5 lutego uczestniczył w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Rozmawiano o wchodzącym w życie znowelizowanym kpk, w tym o tworzeniu list adwokatów i radców prawnych z urzędu. Zaakceptowano ideę, aby listy były oddzielne, podzielone na prawników chętnych do prowadzenia spraw z urzędu oraz z wykazem pełnej listy adwokatów i pełnej listy radców prawnych. Przypomniał, że radcy prawni byli przeciwni oddzielnym listom, w czym zyskali poparcie KRS.     

Następnie Prezydium omówiło kwestie związane z wydaniem elektronicznym „Palestry” oraz dystrybucją „Palestry” dla aplikantów adwokackich. W punkcie tym zaproszono do udziału adw. Czesława Jaworskiego, redaktora naczelnego, adw. dr hab. Adama Redzika, zastępcę redaktora naczelnego oraz p. Halinę Bieńkowską, główną księgową NRA. Mecenas Jaworski poruszył też kwestię wydawania orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Ponieważ liczba odbiorców tych publikacji jest niewielka, zaproponował, aby w tym roku wydać tę publikację po raz ostatni. Prezydium zgodziło się z tą propozycją.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że proces zawierania nowej umowy ubezpieczenia OC adwokatów dobiegł końca. Poza umowami podpisanymi z ubezpieczycielami, została podpisana umowa o współpracy technicznej, która reguluje obsługę ubezpieczeń w izbach adwokackich.

Zaproszeni na posiedzenie adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i p. Grzegorz Indulski z firmy High Profile przestawili propozycję akcji wizerunkowej, połączonej z tegorocznym Dniem Bezpłatnych Porad Adwokackich. 

Gościem Prezydium był również adw. prof. Piotr Kruszyński, dyrektor OBA, który przedstawił projekt publikacji Ośrodka Badawczego Adwokatury, zatytułowanej „Polscy adwokaci w Auschwitz-Birkenau”. Opiekunem projektu jest adw. Jan Kuklewicz.  

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również sprawy osobowe, których sprawozdawcą był adw. Rafał Dębowski. Z kolei adw. Bartosz Grohman przedstawił najistotniejsze zagadnienia, wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe, w tym te związane z budżetem na rok 2015, które przedstawiła adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email