Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

05.01.2017

Przestawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

29 grudnia 2016, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa sędzią Dariuszem Zawistowskim i dwoma wiceprzewodniczącymi: sędzią Krzysztofem Wojtaszkiem i sędzią płk. Piotrem Raczkowskim. 

2 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystości ślubowania aplikantów adwokackich Izby Warszawskiej.

3 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie powołania składów poszczególnych Komisji działających przy NRA (uchwała nr 13/2017) oraz uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji (uchwała nr 14/2017). Powołało też koordynatora ds. związanych z dostępem do informacji publicznej, którym został adw. Sławomir Krześ (uchwała nr 15/2017) oraz postanowiło odwołać adw. Dominikę Stępińską--Duch z delegacji polskiej do Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). (Uchwała nr. 17/2017)

Prezydium skierowało projekt zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej na posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się 21 stycznia w Warszawie.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła projekt planu pracy na rok 2017 – przygotowany we współpracy z adw. Ziemisławem Gintowtem, członkiem Prezydium NRA. Prezydium przyjęło projekt i skierowało go do uchwalenia na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę w sprawie nowego Statutu OBA (uchwała nr 16/2017 i załącznik do niej).

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował o pracach dotyczących organizacji Kongresu Prawników i udziale w nich Adwokatury. Organizacja Kongresu jest też tematem spotkań Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, do którego należy Naczelna Rada Adwokacka. 

Prezydium postanowiło, że NRA przystąpi do postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skarg kasacyjnych sądów dyscyplinarnych płockiej i warszawskiej izby adwokackiej, w zakresie zobowiązania do udzielenia informacji publicznej. W tym celu Prezydium udzieliło pełnomocnictwa adw. Przemysławowi Rosatiemu.

Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, mówiła o bieżących pracach.

Adw. Jacek Trela przedstawił informację o podpisaniu z Polską Akcją Humanitarną umowy darowizny 100 tys. zł na rzecz pomocy mieszkańcom Aleppo. PAH przedstawi raport z wydatkowania darowizny Adwokatury. Adw. Trela przypomniał, że zbiórka adwokatów na pomoc Aleppo trwa, Prezydium zachęciło okręgowe rady adwokackie do wpłacania datków na konto PAH z dopiskiem „Adwokaci na Aleppo” oraz do propagowania zbiórki wśród adwokatów. Podkreślił, że włączenie się Adwokatury w zbiórkę cieszyło się szerokim  zainteresowaniem mediów i miało pozytywny wydźwięk. Zbiórka do puszek odbędzie się też 20 stycznia, podczas Spotkania Noworocznego Adwokatury w Warszawie. O stanie przygotowań do tego spotkania mówiła adw. Anisa Gnacikowska.

Mec. Gnacikowska przedstawiła także sprawy osobowe, które omówiło i rozstrzygnęło Prezydium. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała ważne zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

Gość Prezydium, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego, przedstawiła informacje nt. Międzynarodowego Forum Mediacyjnego, które odbędzie się 27 stycznia w Krakowie. Gościem Prezydium był także adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry”.


Tagi: kronika, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email