Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich

08.05.2013

W dniach 19-21 kwietnia 2013 r. odbyła się w Kazimierzu Dolnym doroczna, wiosenna Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Konferencja została zorganizowana programowo przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, a logistyczne – przez adw. Stanisław Eistraicha, przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Kultury NRA. Wydarzenie dało również okazję do zorganizowania spotkania członków Komisji.

Uczestnicy Konferencji otrzymali szczegółowo opracowany program i materiały konferencyjne. Gościem specjalnym Konferencji był adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który dokonał otwarcia spotkania i powitał uczestników. W wystąpieniu podkreślił znaczenie modelu kształcenia aplikantów adwokackich dla postrzegania naszego środowiska. Podniósł też doniosłość roli jaką odegrać mają przygotowywane prezentacje medialne i prosił, aby były one zrobione z dużym pietyzmem i poczuciem odpowiedzialności. Powinny oddawać trud, jaki włożony został w opracowanie nowych programów szkoleniowych i założeń programowych aplikacji adwokackiej i pokazywać wynikające  z nich odrębności naszej aplikacji od pozostałych aplikacji prawniczych.

W pierwszym dniu przewidziana była dyskusja nad modelem kształcenia aplikantów, zaprezentowanym w projektach dwóch prezentacji jakie adresowane są – jedna do Ministerstwa Sprawiedliwości, a druga do przyszłych aplikantów adwokackich. Przedstawienia owych prezentacji dokonała adw. Małgorzata Gruszecka, członek Prezydium NRA, zastrzegając, że jest to bardzo ogólny zarys problemów jakie powinny się tam znaleźć. W burzliwej dyskusji, niektórzy z dyskutantów kwestionowali sens takich prezentacji, kwestionowano sposób przedstawienia problemów związanych ze szkoleniem. Reasumując, ponieważ decyzja o potrzebie prezentacji została przesądzona, ustalono, że należy powołać zespół do ich opracowania. Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, poprosiła kierowników szkolenia, aby do końca kwietnia 2013 r. przesłali swoje uwagi, dotyczące tematów jakie ich zdaniem powinny się znaleźć w prezentacjach.  Na podstawie tych uwag, zespół pod kierunkiem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej opracuje ostateczną wersję prezentacji, która przedstawiona będzie na czerwcowym Plenarnym Posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Drugi dzień obrad Konferencji poświęcony był omówieniu kwestii związanych z realizacją nowych, obowiązujących od stycznia 2012 r. regulaminów i programu oraz założeń programowych aplikacji adwokackiej. Adw. Elżbieta Nowak przedstawiła problemy jakie powstają na tym tle na linii Ministerstwo Sprawiedliwości – kierownicy szkolenia w izbach adwokackich. Powstało pytanie, czy nie należałoby zmniejszyć, przewidzianej w programie liczby godzin. Inny problem, to przenoszenie się aplikantów, po niezdanym kolokwium do izby, gdzie wyniki były lepsze, co może wskazywać na łatwość zdania tam kolokwium. Postulowano, że należy ujednolicić w kraju system kolokwiów, że powinny one bezwzględnie zawierać część ustną zamiast testu, należałoby wprowadzić pisanie przykładowego pisma procesowego na zadanym kazusie.  Dyskutanci byli jednak zgodni, że omawiane problemy wymagają zmian w regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej. Tymczasem, na poprzedniej konferencji, odbytej jesienią 2012 r. w Krakowie, uzgodniono, że nie należy dokonywać drobnych korekt poszczególnych paragrafów regulaminu, ale kompleksowej zmiany obejmującej wszystkie problemy. To działanie będzie jednak możliwe po nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze. Takie stanowisko zarekomendowała konferencja w Krakowie i obecna konferencja postanowiła je podtrzymać.

Adw. Anna Ślęzak omówiła problemy dotyczące konkursów krasomówczych i potrzebę drobnych korekt regulaminu. Po dyskusji wprowadzono kilka zmian do regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich. Zmiany dotyczą udogodnień organizacyjnych przy organizowaniu konkursów środowiskowych i konkursu finałowego, takich jak sposób losowania kazusów i roli procesowej dla uczestników składu jury, czasu trwania przemówień konkursowych. Zatwierdzone przez konferencję zmiany zostaną przedstawione Prezydium NRA w formie projektu uchwały, celem przedłożenia do dyskusji i uchwalenia na czerwcowym Plenarnym Posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

W dalszej części obrad, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, przedstawiła projekty najbliższych działań Komisji. Ambitnym zamierzeniem jest organizacja zadania pod nazwą REPETYTORIA 2013. To przedsięwzięcie dotyczy powołania ogólnopolskiego zespołu adwokatów-specjalistów z przedmiotów egzaminacyjnych, celem przeprowadzenia zajęć przygotowujących do pisania apelacji karnych i cywilnych, umów z zakresu prawa gospodarczego oraz skarg z prawa administracyjnego. Idea jest taka, aby adwokaci z tego zespołu nie szkolili w swoich izbach. W ten sposób aplikanci poznają różnorodne sposoby przekazywania wiedzy związanej z problematyką egzaminacyjną. Zespół stworzony będzie ze specjalistów, których zarekomendują kierownicy szkolenia i dziekani z poszczególnych izb. Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka poprosiła kierowników szkolenia, aby do końca kwietnia br. przedstawili kandydatów ze swoich izb. Pilotażowy program zaprezentowany będzie na szkoleniach w dniach 7-9 czerwca br. w izbie białostockiej.

Drugim zadaniem Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA jest organizacja konferencji naukowej aplikantów adwokackich. Odbędzie się ona w dniach od 17-19 maja br. w Jastrzębiej Górze. Tematem konferencji jest ochrona prywatności. Przygotowane przez aplikantów referaty zostaną wydane w formie książkowej. Do czuwania nad przebiegiem konferencji wyznaczeni zostali adwokaci: dr Agnieszka Zemke-Górecka, Jadwiga Banaszewska, Jowita Grochowska, Janusz Masiak, Marcin Derlacz. Wystąpienia poszczególnych uczestników będą krótkie, dziesięciominutowe, inicjujące dyskusje na dany temat. Obecni na konferencji kierownicy szkolenia zobowiązali się  do zgłoszenia w ciągu tygodnia liczby delegowanych na konferencję aplikantów.

Ostatnim z omawianych tematów były ankiety opracowane przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, a przede wszystkim – aplikantów adwokackich poszczególnych izb, którzy wezmą aktywny udział konferencji w Jastrzębiej Górze. Przewodnicząca komisji poprosiła, aby kierownicy szkolenia rozesłali ankietę do aplikantów II i III roku aplikacji i poprosili o anonimowe jej wypełnienie i przesłanie on-line do 4 maja br. Wyniki ankiety będą uwzględnione m.in. przy opracowywaniu  prezentacji dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Na tym zakończono obrady konferencji.

Popołudnie upłynęło nam na spacerze po Kazimierzu. Przewodnikiem był adw. Stanisław Zdanowski, związany z tym miastem, wielki jego znawca i miłośnik. O godz. 18:00 w Kościele Farnym została odprawiona Msza Święta w intencji Adwokatury Polskiej, a o 19:00 wysłuchaliśmy koncertu na organach kazimierskiej fary w wykonaniu prof. Andrzeja Białko. Było to podziękowanie dla Adwokatury za wydanie homilii, kazań i wykładów Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego. Wydanie to obejmuje 6 płyt, trzy z nich to homilie, kazania i wykłady, a 3 następne – unikalne nagrania muzyki organowej w wykonaniu prof. Andrzeja Białko. Koncelebrujący mszę ks. dr Tomasz Adamczyk, były sekretarz Arcybiskupa Józefa Życińskiego, w wystąpieniu podkreślił związki Arcybiskupa z Adwokaturą  i powiedział o wielkim znaczeniu tego wydawnictwa, jako o świadectwie kultury żywego słowa, które udało się ocalić od zapomnienia. To wydarzenie promuje Adwokaturę Polską i pokazuje naszą odrębność w stosunku do pozostałych środowisk prawniczych.

adw. Anna Ślęzak

zastępca przewodniczącej

Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

 

Tagi: NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email