Komunikat Prezydium NRA i MS dotyczący organizacji zgromadzeń i KZA

04.09.2020

Poniżej publikujemy wspólny komunikat Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i Ministerstwa Sprawiedliwości na temat ustaleń, jakie zapadły na spotkaniu dotyczącym organizacji zgromadzeń izbowych i Krajowego Zjazdu Adwokatury. 

KOMUNIKAT

W dniu 4 września 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z Panem Wiceministrem Sebastianem Kaletą na czele z Prezydium NRA. Na spotkaniu przedstawiciele adwokatury przedstawili treść uchwały nr 97/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej, zreferowali powody jej podjęcia i przedłożyli propozycje legislacyjne dotyczące rozwiązania problemu niemożności przeprowadzenia w dotychczasowej, stacjonarnej formie, sprawozdawczo-wyborczych zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury. Na spotkaniu omówiono także różnice ustrojowe między samorządami zawodowymi adwokackim i radcowskim i wynikające z tego konsekwencje. W czasie spotkania uzgodniono wspólne stanowisko w zakresie potrzeby przywrócenia do systemu prawnego regulacji umożliwiających organom samorządów zawodowych prawo podejmowania uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, konieczność dostosowania warunków ważności podejmowania uchwał do potrzeb wynikających ze specyfiki działania poszczególnych organów samorządu oraz przyznanie ustawowej kompetencji dla NRA do uchwalenia regulaminów odbywania zgromadzeń i KZA.

W odniesieniu do zagadnienia kadencji organów adwokatury i izb adwokackich przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości odwołując się do analizy obowiązujących przepisów prawa wskazali na brak potrzeby wprowadzania do systemu prawnego szczególnego przepisu odnoszącego się do przedłużenia kadencji, z uwagi na istnienie już w systemie prawnym regulacji odnoszącej się do tej kwestii, tj. art. 11 ust. 2 Prawa o adwokaturze, która upoważnia wszystkie organy samorządu adwokackiego do działania mimo upływu kadencji. Wobec tego regulacja przedłużająca kadencję stanowiłaby zbędne superfluum ustawowe wobec treści przepisu art. 11 ust 2 prawa o adwokaturze.
Przedstawiciele Prezydium NRA zadeklarowali, że intencją organów samorządu adwokackiego jest zabezpieczenie możliwości sprawnego wykonywania obowiązków ustawowych w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od władz samorządowych nie da się przeprowadzić w tradycyjnej formie zgromadzeń izb i Krajowego Zjazdu Adwokatury w zaplanowanych wcześniej terminach.

Uznając, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów przeprowadzenie w innej niż tradycyjna formie zgromadzeń izb oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury wywołuje poważne wątpliwości, w trakcie spotkania omówiono także prace nad wprowadzeniem do systemu prawnego regulacji ustawowych określających kompetencje dla Naczelnej Rady Adwokackiej do przygotowania normatywnych i technologicznych rozwiązań umożliwiających w razie potrzeby oraz wedle decyzji poszczególnych organów izb adwokackich przeprowadzenie zgromadzeń izb oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób zapewniający bezpieczeństwo epidemiczne uczestników, z zachowaniem zasad i tradycji obowiązujących w adwokaturze. Minister Kaleta przekazał informację, że projekt przepisów w związku z kierowanymi w ostatnich dniach postulatami został opracowany i zostanie przez resort zaproponowany do dalszych prac legislacyjnych, aby procedury wyborcze w reżimie sanitarnym mogły zostać uruchomione w możliwie najkrótszym czasie, podkreślając, że od początku wystąpienia stanu epidemii resort wspierał samorząd adwokacki poprzez proponowanie regulacji ułatwiających funkcjonowanie w nowych okolicznościach.

Przedstawiciele NRA zapewnili, że po przyjęciu stosownych uregulowań prawnych, NRA podejmie niezwłocznie wszelkie czynności zmierzające do jak najszybszego przeprowadzenia procedur wyborczych i powołania nowych organów.

W spotkaniu z ramienia Prezydium NRA uczestniczyli: adw. Jacek Trela – Prezes NRA, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas – Wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski – Sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska – Zastępca Sekretarza NRA.

 

Tagi: zjazd, zgromadzenie, NRA, ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email