Komisja Praw Człowieka przy NRA wzywa rząd do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych

12.06.2017

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża zaniepokojenie brakiem respektowania przez rząd polski decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakazał odesłania Czeczena, ubiegającego się o status uchodźcy. 

O sytuacji Czeczena, który już 27 razy bezskutecznie próbował przekroczyć przejście graniczne w Terespolu, powiadomiła 8 czerwca br. jego pełnomocniczka - adw. Sylwia Gregorczyk-Abram. Po kilku godzinach Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że polski rząd ma udzielić uchodźcy tymczasowej ochrony do 22 czerwca i nie może go zawrócić na Białoruś. Mimo tego Straż Graniczna po raz kolejny odmówiła Czeczenowi wjazdu na teren Polski.

W uchwale, którą przyjęto 10 czerwca br., Komisja Praw Człowieka przy NRA wzywa polski rząd do zaprzestania naruszania wiążących Polskę zobowiązań międzynarodowych i niezwłocznego wykonania środków tymczasowych zgodnie z decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zaznacza przy tym, że odesłanie cudzoziemca z Polski może narazić go na tortury, nieludzkie i poniżające traktowanie.

Komisja podkreśla też, że sytuacja ta nie jest odosobniona. Zgodnie z raportami Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka funkcjonariusze Straży Granicznej w Terespolu często ignorują sygnalizowaną przez cudzoziemców podczas odprawy granicznej wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. - Straż Graniczna nie jest uprawniona do dokonywania wstępnej oceny czy weryfikacji podawanych przez cudzoziemca motywów leżących u podstaw ubiegania się przez niego o ochronę międzynarodową. – tłumaczą adwokaci i dodają, że Straż Graniczna powinna w takiej sytuacji umożliwić złożenie stosownego wniosku, przyjąć go i przekazać do rozpatrzenia Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Komisja zwraca uwagę, że środki tymczasowe udzielane są przez Trybunał w wyjątkowych sytuacjach i mają na celu zapewnienie skuteczności prawa do skargi indywidualnej. Udzielane przez Trybunał środki tymczasowe są wiążące dla państw, które mają konwencyjny obowiązek im się podporządkowywać. - Jawne lekceważenie przez władze Polski środków tymczasowych udzielonych przez Trybunał stanowi nie tylko pogwałcenie Konwencji, ale przede wszystkim skutkuje poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa osobistego uchodźcy chcącego ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Działanie to podważa zaufanie do władz polskich i stanowi jednoznaczny sygnał, że polski rząd nie zapewnia efektywnej ochrony praw i wolności człowieka oraz dopuszcza się łamania zobowiązań międzynarodowych. – alarmuje Komisja.

czytaj uchwałę

Tagi: komisja, trybunał, człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email