KNF po piśmie NRA interweniuje ws. niehonorowania przez banki pełnomocnictw

26.04.2016

Komisja Nadzoru Finansowego zainterweniuje ws. niehonorowania przez banki pełnomocnictw udzielanych adwokatom przez ich klientów w formie pisemnej. Banki wymagają pełnomocnictw w formie aktu notarialnego, na co zwróciła uwagę Naczelna Rada Adwokacka. 

W piśmie, skierowanym w grudniu ubiegłego roku do KNF, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zwrócił uwagę na niezgodność takiej praktyki z obowiązującymi przepisami. Należy zwrócić uwagę, iż adwokat, podobnie jak notariusz, ustawowo uprawniony jest do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów (art. 4 ust. 1b ustawy prawo o adwokaturze). Przepisy, np. art. 89 k.p.c., dają pewnym kategoriom podmiotów uprawnienie do weryfikowania prawdziwości dokumentów, którymi posługuje się adwokat, ale wyjątków nie można interpretować rozszerzająco. Z całą mocą podkreślić należy, iż w katalogu podmiotów uprawnionych do kwestionowania dokumentów, jakimi posługuje się adwokat w ramach wykonywania swoich obowiązków, nie ma pracownik banków. A skoro przepisy prawa bankowego nie wprowadzają wyższej formy dokumentu pełnomocnictwa, to znaczy że dla zachowania tajemnicy bankowej wystarczającą formą jest forma pisemna. Ta zaś jest zachowana także wtedy, gdy pełnomocnictwo podpisane jest w kancelarii adwokackiej.(…) Naczelna Rada Adwokacka nie może zgodzić się na żadną próbę usprawiedliwiania przypadków, w których odmawia się adwokatowi prawa wykonywania zawodu w oparciu  o pełnomocnictwo w formie pisemnej jedynie z powodu tego, że pełnomocnictwo nie zostało sporządzone w obecności pracownika banku.

W odpowiedzi, KNF stwierdza, że „należy zauważyć, że banki jako szczególne podmioty na rynku finansowym, przyjmujące depozyty obywateli ponoszące tym samym szczególną odpowiedzialność, mają obowiązek zachowania należytej staranności. Stosowane przez banki procedury muszą być zgodne z obowiązującym prawem, jak również nie powinny stanowić nadmiernych obciążeń dla klientów”.

„Urząd zapoznał się z uzyskanymi od sektora bankowego informacjami dotyczącymi praktyk stosowanych w przedmiotowej sprawie. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny KNF skieruje do sektora bankowego stosowne pismo wskazujące w/w okoliczności, zwracające jednocześnie uwagę na konieczność przyjmowania procedur, które nie byłyby nadmiernie uciążliwe dla klientów w granicach możliwości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeby zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności.” 

NRA będzie uważnie śledziła treść wystąpienia KNS i jego skutki w praktyce. NRA jednocześnie prosi o zgłaszanie wszelkich problemów z honorowaniem przez banki pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi.

 

(czytaj pismo NRA z września 2015)

(czytaj pismo NRA z grudnia 2015)

(Czytaj odpowiedź KNF z grudnia 2015)

(czytaj odpowiedź KNF z kwietnia 2016)

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email