Kalendarium działań NRA dotyczących projektu ustawy o Policji

28.08.2015

Poniżej publikujemy kalendarium działań podjętych przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji.

20 lipca 2015 roku  - Naczelna Rada Adwokacka wraz z opinią do projektu nowelizacji ustawy o Policji wystosowała apel do Ewy Kopacz, prezesa Rady Ministrów (również do wiadomości: senatora Wojciecha Skurkiewicza, przewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej, senatora Michała Seweryńskiego, przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Piotra Zientarskiego, przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej.) NRA w treści apelu podnosiła m.in. że projekt nie wprowadza rzetelnych i skutecznych mechanizmów zewnętrznej kontroli nad działalnością Policji oraz służb w zakresie stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, wprowadza także niepożądane w demokratycznym państwie prawnym, głębokie ograniczenia w zakresie ochrony tajemnic zawodowych, w tym tej, której piastunem jest adwokat.

28 lipca 2015 roku – Prezesi Samorządów Zawodów Zaufania publicznego podpisują apel, w którym odnoszą się m.in. do projektu ustawy o Policji. Zauważają, że przepisy umożliwiać mają kontrolę operacyjną przez nawet 6 miesięcy. Przewidują możliwość pozyskiwania danych telekomunikacyjnych (podsłuch) oraz pocztowych (kontrola korespondencji), które mogą zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 k.p.k. (tajemnica adwokacka, notarialna, lekarska, dziennikarska, podatkowa). W apelu zaznaczają, że groźna dla zasad praworządności jest nieprecyzyjność przepisów dotyczących katalogu środków kontroli operacyjnej, nadmiernie długi okres, o który można przedłużyć kontrolę operacyjną, brak przesłanek wyrażania zgody na wykorzystanie informacji dotyczących tajemnic zawodowych, niedoskonałość regulacji dotyczących uzyskiwania danych telekomunikacyjnych, w szczególności brak uprzedniej sądowej kontroli nad uzyskiwaniem danych telekomunikacyjnych, brak wskazania adekwatności, niezbędności i celowości uzyskiwania tych danych oraz ryzyko nieuzasadnionego bezterminowego przechowywania danych.

30 lipca 2015 roku – Naczelna Rada Adwokacka wystosowała apel do Marszałka Sejmu RP, Posłów na Sejm RP oraz przewodniczących klubów parlamentarnych. W treści apelu NRA odnosi się do uchwalonego przez Senat projektu ustawy o Policji. Największe zastrzeżenia budzą propozycje dotyczące funkcjonowania tajemnic zawodowych (m.in. notarialnej, adwokackiej, radcowskiej, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej, detektywistycznej). Mimo że Trybunał Konstytucyjny uznał m.in. za niekonstytucyjny brak obowiązku niszczenia zebranych przy użyciu kontroli operacyjnej (np. podsłuchu) materiałów zawierających tajemnice zawodowe, senacki projekt proponuje dalsze osłabienie gwarancji ochrony tych tajemnic. Rozwiązania nie dają się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawnego, albowiem czynią one tajemnice zawodowe fikcją. NRA wniosła o zaniechanie prac sejmowych nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

7 sierpnia 2015 roku - Naczelna Rada Adwokacka wysłała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowisko wobec nadesłanego w dniu 5 sierpnia projektem stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3765). Naczelna Rada Adwokacka ponownie przedstawiła swoje negatywne stanowisko i            sprzeciwiła się praktyce mającej na celu uniemożliwienie Adwokaturze przedstawienia stanowiska w sprawie inicjatywy ustawodawczej tak istotnej zarówno dla zadań Adwokatury, jak i dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki.

21 sierpnia 2015 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie podczas którego uzgadniano projekt stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu udział wzięli adw. Jacek Trela i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak.

28 sierpnia 2015 roku - Naczelna Rada Adwokacka wysłała do Marszałków Sejmu i Senatu, przewodniczących klubów parlamentarnych, sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opinię Komisji ds. postępowań konstytucyjnych przy NRA w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3765) Opinia odnosić się do strony konstytucyjnej projektowanej ustawy.

Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia  z prośbą o poparcie stanowiska NRA w sprawie przedmiotowego projektu. NRA zwróci się  również z podobną prośbą do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do CCBE. 

Prezydium NRA pragnie podziękować adwokatom, którzy zaangażowali się w działania NRAna tym polu, w szczególności adw. Małgorzacie Mączce-Pacholak, adw. Mikołajowi Pietrzakowi i adw. Arturowi Pietryce.

Tagi: NRA, legislacja, tajemnica

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email