Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury ws obowiązku doskonalenia zawodowego

11.01.2017

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Ewa Krasowska, przypomina o spoczywającym na adwokatach obowiązku złożenia do końca lutego każdego roku sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym. 


"Obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód oraz wykonujący stałą praktykę prawnicy z Unii Europejskiej wpisani na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką, z wyjątkiem osób, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego" (Uchwała nr 70/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 NRA).

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury przypomina również, że orzeczeniem z dnia 13.12.2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. SDI 60/16 oddalił kasację obrońcy obwinionego od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 21.05.2016 r. (WSD 103/15). Obwiniony adwokat został prawomocnie skazany przez sąd dyscyplinarny w związku z nierealizowaniem obowiązku doskonalenia zawodowego. Oddalając kasację Sąd Najwyższy przesądził, że nie wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego stanowi delikt dyscyplinarny, o którym mowa w art. 80 Prawa o adwokaturze w zw. z § 8 in fine Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu.

Po sporządzeniu uzasadnienia przez Sąd Najwyższy, zostanie ono opublikowane na stronie www.adwokatura.pl


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email