Debata o promowaniu ADR

11.03.2013

4 marca 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości przedstawili Deklarację o stosowaniu mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zawodów prawniczych – sędziowie, adwokaci, radcy prawni, notariusze, a także przedstawiciele stałych sądów polubownych, izb gospodarczych oraz innych środowisk zainteresowanych stosowaniem mediacji w rozwiązywaniu sporów. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska oraz adw. Maciej Łaszczuk. Obradom przewodniczył adw. Sylwester Pieckowski, przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR.

Członkowie Rady przedstawili prezentację dotyczącą stosowania mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a następnie zaprezentowali treść Deklaracji w dwóch wersjach. Zadaniem Deklaracji jest promowanie mediacji jako metody rozwiązywania sporów. Celem inicjatywy jest zachęcenie jak najszerszej grupy podmiotów, w tym przedsiębiorców, jak również profesjonalnych pełnomocników przedsiębiorców, do rozważenia możliwości rozwiązania sporu poprzez mediację w każdej sytuacji konfliktu ale przed skorzystaniem z drogi sądowej. Autorzy Deklaracji zwracają się również do profesjonalnych pełnomocników z apelem o przyjęcie zobowiązania do informowania klientów o istocie i zasadach mediacji oraz o korzyściach płynących z takiej formy rozwiązania sporów.

Patronat nad inicjatywą objął minister sprawiedliwości. Podstawowe informacje o Deklaracji znajdują się na stronie www.ms.gov.pl. Po 21 marca 2013 r. na stronie www.deklaracja.org.pl będzie można wpisać się na listę podmiotów popierających Deklarację.

Po prezentacji, odbyła się dyskusja skoncentrowana głównie na problemach przyczyn małego udziału mediacji w rozwiązywaniu sporów cywilnoprawnych w Polsce. Głos zabrał adw. Maciej Łaszczuk, który oświadczył, że Adwokatura wspiera ideę mediacji jako formę rozwiązywania sporów i wszystkie inicjatywy służące większemu wykorzystaniu mediacji. Wyraża się to m.in. w fakcie stworzenia przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Centrum Mediacyjnego kierowanego przez adw. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską. Odnosząc się do zagadnienia przyczyn małego i niewystarczającego udziału rozwiązywania sporów poprzez mediację, adw. Maciej Łaszczuk zwrócił uwagę na fakt, że mediacja odnosi największe sukcesy w tych państwach, w których dobrze funkcjonuje państwowy wymiar sprawiedliwości i inne metody, zwłaszcza arbitraż; tymczasem w Polsce mamy do czynienia z bardzo niskim, wręcz krytycznym poziomem zaufania społecznego. Swoją wypowiedź argumentował zjawiskiem braku zaufania w stosunkach między ludźmi, jak i do państwa i jego organów. Taki sam poziom braku zaufania dotyczy sędziów, arbitrów i mediatorów. Trudno się zatem dziwić temu, że tak często strony nie godzą się na podjęcie próby mediacji.

Adwokat dodał, że choć rzeczywiście mediacja ma istotne zalety jako metoda rozwiązywania sporów, to są sytuacje, w których nie może być zastosowana – tam, gdzie jedna ze stron się na to nie godzi, a spór musi być rozwiązany. W takich sytuacjach pozostaje sądowe rozwiązywanie sporów. Dlatego należy w równym stopniu dbać o budowane zaufania do sędziów, jak i do mediatorów oraz innych osób uczestniczących w rozwiązywaniu sporów. Należy również zwrócić uwagę na zalety arbitrażu (sądownictwa polubownego) jako alternatywnej dla sądów adjudykacyjnej metody rozwiązywania sporów. Mimo, iż w arbitrażu również, tak jak w sądzie, wydawany jest wyrok, to jest to metoda bardziej uspołeczniona w stosunku do sądownictwa – nie ma w niej miejsca na stosowanie jakichkolwiek środków przymusu, a strony muszą się na nią zgodzić. Dlatego warto zadbać o rozwój zarówno mediacji jak i arbitrażu, stanowiących istotny element społeczeństwa obywatelskiego.

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska natomiast przedstawiła ideę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Odnosząc się do innych głosów w dyskusji, podkreśliła, że kwalifikacje prawnicze, choć mogą być przydatne, nie są niezbędne do pełnienia funkcji mediatora. Najważniejsza jest wewnętrzna potrzeba pomocy w rozwiązywaniu sporów poprzez działanie w takim charakterze. Wskazała jednocześnie, że zdobywanie przez adwokatów, w ramach Centrum Mediacyjnego, kwalifikacji mediatora, jest również bardzo przydatne z punktu widzenia wykonywania zawodu adwokata.

adw. Maciej Łaszczuk

 

Tagi: NRA, ministerstwo, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email