Adwokaci wdzięczni za służbę Jana Pawła II - uchwała Prezydium NRA

25.04.2014

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło przez aklamację uchwałę, w której wyraziło swoją radość z kanonizacji Jana Pawła II oraz wdzięczność za owoce pontyfikatu Papieża-Polaka.

- Jan Paweł II był bowiem dla wielu z nas nie tylko Wielkim Papieżem - Polakiem. Był naszym przewodnikiem, autorytetem, pasterzem. Niech więc ten szczególny dzień będzie dniem jedności narodowej, radości i nadziei. – napisali w uchwale adwokaci.

czytaj uchwałę

Adwokatura Polska wielokrotnie uczestniczyła w pielgrzymkach do Rzymu, gdzie spotykała się z Janem Pawłem II podczas audiencji papieskich. (czytaj wspomnienie adw. Czesława Jaworskiego ze spotkania z Papieżem).

Adwokaci izby warszawskiej mieli w tradycji wysyłanie ze zgromadzenia izby telegramu z życzeniami dla Jana Pawła II.

22 kwietnia na kanonizację bł. Jana Pawła II do Rzymu pojechała delegacja prawników zrzeszonych w Duszpasterstwie Prawników.

Sam Jan Paweł II w swoich wystąpieniach kierowanych do prawników zawsze podkreślał istotę misji prawnika, jaką w pierwszej kolejności jest obrona praw człowieka. Przestrzegał jednak, że prawo oderwane od fundamentów antropologicznych i moralnych niesie z sobą wiele zagrożeń, ponieważ uzależnia decyzje jedynie od woli osób, które je podejmują, nie biorąc pod uwagę nienaruszalnej godności innych.

- Niemniej prawnicy katoliccy i inni wyznawcy tej samej wiary mają świadomość, że ich ofiarna praca na rzecz sprawiedliwości, równości i dobra wspólnego wpisuje się w zamysł Boga, który wzywa wszystkich ludzi, aby uznawali się wzajemnie za braci, za dzieci jednego miłosiernego Ojca, i który powierza ludziom misję obrony każdej osoby, zwłaszcza najsłabszych, oraz kształtowania ziemskiego społeczeństwa zgodnie z nakazami Ewangelii. Ustanowienie powszechnego braterstwa nie może być oczywiście owocem wysiłków samych prawników, ale odgrywają oni specyficzną i niezastąpioną rolę w realizacji tego zadania. Wchodzi ono w zakres ich odpowiedzialności i misji. – mówił Jan Paweł II w 2000 roku do  członków Międzynarodowej Unii Prawników Katolickich.

Tagi: uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email