Adwokaci w procesie informatyzacji postępowania cywilnego

21.01.2014

13 stycznia br. odbyło się spotkanie adwokatów oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące projektu informatyzacji postępowania cywilnego.W ślad za nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, obejmującą w szczególności cyfryzację procedury sądowo-administracyjnej (druk sejmowy nr 1637 – ustawa oczekuje na podpis Prezydenta - http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1637), ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji wprowadzający informatyzację postępowania cywilnego (projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/177283).

Zgodnie z założeniami ministerstwa nowelizacja przewiduje - oprócz elektronicznego doręczania korespondencji oraz elektronicznego przeglądania akt postępowania (obejmującego od 2020 roku wszystkie postępowania w sądach) - wprowadzenie elektronicznych baz danych o pełnomocnikach. Podczas dyskusji adwokaci przedstawili swoje pomysły, proponując między innymi by umożliwić okręgowym radom adwokackim potwierdzanie profili zaufanych w systemie ePUAP, przez co adwokaci - jak również aplikanci, w zakresie w jakim mogą obecnie składać pisma sądowe - już przy wpisie na listę mogliby uzyskać potwierdzenie profilu ePUAP.

Z ramienia Adwokatury w spotkaniu uczestniczyli adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej oraz przedstawiciele Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej: adw. Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk oraz adw. Michał Szpakowski. Ministerstwo sprawiedliwości reprezentowali: sędzia Grzegorz Karaś, zastępca dyrektora departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych oraz sędzia Wiesław Grajdura, naczelnik wydziału prawa cywilnego w departamencie prawa cywilnego ministerstwa sprawiedliwości. W trakcie wspólnej wymiany poglądów adwokaci zwrócili uwagę, aby przy wdrażaniu nowych rozwiązań legislacyjnych pamiętać o osobach, które nie potrafią biegle posługiwać się komputerem, aby zapobiec sytuacji prowadzącej do ustawowego „e-wykluczenia”.

Obie strony zadeklarowały chęć dalszej kooperacji, w celu wspólnego kreowania i wdrażania rozwiązań informatyzacji postępowania cywilnego. Wraz z Komisją Legislacyjną przy NRA wypracowane zostanie również pisemne stanowisko NRA.

Tagi: e-sądy, ministerstwo, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email