Adwokaci promują zasady równego traktowania w środowisku pracy

17.06.2013

Działania antymobbingowe i antydyskryminacyjne wymagają solidnej regulacji prawnej oraz budowania w tym zakresie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez edukację. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej po raz kolejny zwraca uwagę zarówno środowisk prawniczych jak i opinii publicznej na problem nierównego traktowania w środowisku pracy.

15 czerwca br. w Budynku Starej Giełdy we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy”. Tematyka spotkania stała się pretekstem nie tylko do rozważań nad przepisami prawa, ale także do podzielenia się doświadczeniami prelegentów i słuchaczy.

Pełna relacja z konferencji zostanie wkrótce opublikowana na stronie adwokatury, a tymczasem zamieszczamy tekst, stanowiący podsumowanie spotkania, autorstwa adw. Krystyny Burskiej, członka Komisji Praw Człowieka NRA.

Przepisy dotyczące dyskryminacji i mobbingu zostały wprowadzone do polskiego prawa pracy  w roku 2004 r., celem dostosowania do wymagań  Unii Europejskiej. Powszechnie wiadomo, że pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałania obu tym, wysoce szkodliwym społecznie, zjawiskom. Mimo to my, jako adwokaci w swojej praktyce z niepokojem odnotowujemy, że wielu pracodawców nie realizuje polityki równego traktowania w zatrudnieniu; w ostatnich latach coraz częściej dochodzi do łamania zakazu dyskryminacji nie tylko ze względu na płeć, ale także ze względu na inne kryteria dyskryminujące, np. wiek, przekonania polityczne, czy przynależność związkową, zarówno w dużych korporacjach, jak i u małych i średnich przedsiębiorców. Od zjawiska dyskryminacji nie są wolne szpitale czy wyższe uczelnie.

Z uwagi na względnie krótki okres obowiązywania wyżej wspomnianych przepisów i przyczyny leżące po stronie ofiar mobbingu i dyskryminacji, prawidłowe identyfikowanie tych zjawisk oraz dochodzenie roszczeń z tego tytułu ciągle sprawia kłopoty zarówno samym ofiarom, jak i uczestnikom zarówno procesów sądowych jak i poprzedzających je postępowań, takich jak próby polubonego zakończenia sprawy czy mediacje.

Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa, jak ważkie są te zagadnienia, albowiem dotyczą szeroko rozumianych praw człowieka. Chcemy też uwrażliwić pracodawców, by prawa te były w pełni respektowane.

Konferencja zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka przy NRA stałą się okazją do rozważań nad tym jak rozpoznać dyskryminację, jak walczyć z mobbingiem i nieusprawiedliwionym nierównym traktowaniem. Oddaliśmy głos przedstawicielom nauki i praktykom, by przyjrzeć się jakie są międzynarodowe standardy ochrony przed tymi zjawiskami, jaki poziom ochrony zapewniają przepisy prawa krajowego. Poprzez nasze inicjatywy pokazujemy obrońcom pokrzywdzonych – ich pełnomocnikom (adwokatom i radcom prawnym), jakimi skutecznymi środkami należy posługiwać się w prowadzonych sprawach na rzecz pokrzywdzonych i jak w pełni realizować ich prawo do sądu.

Swoimi doświadczeniami, w tym także wyniesionymi z procesów sądowych, podzielili się również przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających w obronie dyskryminowanych i mobbingowanych.

adw. Krystyna Burska

członek Komisji Praw Człowieka NRA


Fot.: apl. adw. Karol Iwański

Tagi: człowieka, NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email