Adw. Radosław Baszuk kandydatem na prezesa WSD

07.11.2013

Poniżej prezentujemy program wyborczy adw. Radosława Baszuka, kandydata na stanowisko prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Szanowni Państwo,

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na stanowisko Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

Za najważniejsze zadania Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w nadchodzącej kadencji uważam:  • kształtowanie relacji pomiędzy sądownictwem dyscyplinarnym a pozostałymi organami Adwokatury i organami izb adwokackich w oparciu o zasadę respektowania ustawowych i wewnątrzsamorządowych kompetencji;


  • stanie na straży niezawisłości sędziów i sądów dycyplinarnych obu instancji;


  • podnoszenie poziomu orzecznictwa WSDA oraz - poprzez nadzór instancyjny - orzecznictwa sądów izb adwokackich;


  • uczynienie z WSDA wiodącego ośrodka refleksji intelektualnej nad zagadnieniami etyki adwokackiej i procedury dyscyplinarnej, inspirowanie aktywności publicznej, publikacji i wystąpień sędziów WSDA, organizowanie i udział w konferencjach tematycznych, współpracę z sądami dyscyplinarnymi pozostałych zawodów zaufania publicznego;


  • budowanie w opinii publicznej obrazu sądownictwa dyscyplinarnego jako instytucji sankcjonującej przestrzeganie prawa i zasad etyki zawodu, a jednocześnie gwarantującej niezależność Adwokatury i jej członków od nacisków władzy publicznej;


  • zapewnienie sprawnej organizacji pracy WSDA i radykalne skrócenie czasu rozpoznawania spraw;


  • zapewnienie transparentność pracy WSDA poprzez publikowanie okresowych informacji o stanie spraw dyscyplinarnych składanych NRA przez Prezesa WSDA, stworzenie i upublicznienie zbioru tez orzeczeń WSDA i wyroków SN dotyczących postępowań dyscyplinarnych, docelowo poszerzonego o orzeczenia sądów izbowych;


  • prace nad informatyzacją WSDA i digitalizacją akt, co w perspektywie docelowej po integracji z ekstranetem Adwokatury, umożliwi sędziom i stronom dostęp on line do akt spraw dyscyplinarnych.
 

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłem zakończoną egzaminem sędziowskim aplikację sądową, którą odbywałem we Wrocławiu i w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Warszawie. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 1993r. Prowadzę kancelarię specjalizującą się w prowadzeniu spraw karnych.

Przez wiele lat byłem wykładowcą prawa karnego procesowego i materialnego w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. Byłem też członkiem komisji egzaminacyjnych na egzaminach adwokackich przeprowadzanych przez Izbę Adwokacką a następnie Ministra Sprawiedliwości.

W latach 2005-2007 byłem zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego. Od roku 2007 jestem sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2010r. mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprezesa tego Sądu. Byłem delegatem Izby Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2010. W roku 2013 wybrany zostałem ponownie na funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego oraz delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Publikowałem artykuły dotyczące procedury karnej i dyscyplinarnej.

adw. Radosław Baszuk

Tagi: sąd, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email