Adw. Jacek Ziobrowski ubiega się o reelekcję na stanowisko prezesa WSD

13.11.2013

Poniżej prezentujemy program wyborczy adw. Jacka Ziobrowskiego, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i kandydata na tę funkcję na kolejną kadencję.

Koleżanki i Koledzy,

Dobiegła końca kadencja Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, któremu miałem zaszczyt przewodzić. Trzy lata temu dokonaliśmy analizy ówczesnego stanu orzecznictwa dyscyplinarnego i wytyczyliśmy sobie nowe cele. Wiele dotychczas podjętych działań zostało zakończonych, ale znaczna ich część powinna być kontynuowana. Z tych względów - w uzgodnieniu z sędziami - postanowiłem ubiegać się o sprawowanie funkcji prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w kolejnej - drugiej kadencji.

W latach 2010-2013 wyznaczyliśmy sobie zadania, które w trybie pilnym zamierzaliśmy podjąć i realizować.

Najważniejsze z nich to:

I.

– ujednolicenie procedowania,

– ujednolicenie interpretacji przepisów dotyczących tzw. III instancji,

– rozstrzygniecie ujawnionych wątpliwości w zakresie stosowania po nowelizacji ustawy prawo o adwokaturze odpowiednio przepisów k.p.k. dotyczących doręczania odpisów orzeczeń z uzasadnieniem jedynie na wniosek czy też procedowanie w oparciu o art. 88a Poa, jako Lex Specialis,

– prace nad regulacją kosztów postępowania dyscyplinarnego.

II.

Udział w pracach zespołu opracowującego przepisy dyscyplinarne nowego Prawa o Adwokaturze.

Przy aktywnym udziale koleżanek i kolegów sędziów sądów izbowych i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego zawarliśmy w nowej ustawie szeroki zakres zmian przepisów dyscyplinarnych poszerzonych o zdobyte doświadczenie i aktualną interpretację przepisów.

III.

Zainicjowaliśmy dotychczas niestosowaną praktykę szkolenia sędziów dyscyplinarnych i rzeczników. W trakcie kilku konferencji i szkoleń zapoznawaliśmy się ze stanowiskami sędziów Sądu Najwyższego i przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pracowników naukowych celem ujednolicenia i przyspieszenia orzecznictwa.

IV.

Niezależnie od dotychczas zamieszczanych publikacji w Palestrze, rozpoczęliśmy nową praktykę publikowania ważniejszych orzeczeń w Internecie. Stawiamy pierwsze kroki i upowszechniamy orzeczenia oraz postanowienia WSD wraz z uzasadnieniami na stronie adwokatura. pl.

V.

Współpraca z pracownikami naukowymi i Ośrodkiem Badawczym Adwokatury zaowocowała powstaniem komentarza do postępowania dyscyplinarnego oraz pracami nad katalogiem rzeczowym wszystkich  orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Odnosząc się do przyszłości i następnej kadencji priorytetem moim będzie:

I.

Zachowanie dwuinstancyjnego sądownictwa samorządowego i możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego, a  służyć temu ma orzecznictwo:

– równe,

– sprawiedliwe,

– prewencyjne,

– represyjne,

– bazujące na dobrych i spójnych przepisach,

– sprawne.

II.

Poprawa wizerunku w odbiorze społecznym Adwokatury, poprzez sprawnie i sprawiedliwie działające sądownictwo dyscyplinarne Adwokatury uwzględniające projekty:

– skrócenia okresów procedowania w sprawie,

– dążenia do formułowania uzasadnień rozstrzygnięć dyscyplinarnych w sposób zrozumiały przez społeczeństwo,

– szybkiego i rzeczowego reagowania na nierzetelne informacje dotyczące wszczynanych i realizowanych postępowań dyscyplinarnych pojawiające się w środkach masowego przekazu.

III.

Jeszcze szersza działalność w zakresie szkolenia sędziów dyscyplinarnych, aby przy ich udziale kontynuować propagowanie wiedzy o konieczności przestrzegania Poa i Zasad Etyki poprzez:

– poszerzenie i doskonalenie zakresu publikacji rozstrzygnięć sądów izbowych i WSD na stronie adwokatura.pl,

– poprawa współpracy pomiędzy sądami dyscyplinarnymi, a Wyższym Sądem Dyscyplinarnym - sędziami i kancelariami tych sądów,

– rozszerzenie dostępu pracowników naukowych do rezultatów prac SD i WSD w celu doskonalenia orzecznictwa.

Cele te chcemy realizować przy zachowaniu trzech fundamentalnych zasad:

niezawisłości sędziów dyscyplinarnych,

zachowania tajemnicy adwokackiej,

– domniemania niewinności, którego nie może być pozbawiony adwokat biorący udział

w postępowaniu dyscyplinarnym.

Rozpoczęte działania, wskazane cele i priorytety uważam za nad wyraz ważne dla Adwokatury.

Ubiegając się o wybór na następną, drugą kadencję cele te pragnę zrealizować.

adw.  Jacek  Ziobrowski 

 

Tagi: sąd, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email