PRAWA CZŁOWIEKA

Komitet Praw Człowieka

Komitet Praw Człowieka

Komitet Praw Człowieka rozpoznaje skargi na naruszenie praw i wolności przewidzianych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartym do podpisu w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 1966 r.Polska ratyfikowała Międzynarodowym Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w dniu 18 czerwca 1997 r., a od 7 lutego 1992 r. jest związana także postanowieniami Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, wprowadzającego możliwość składania skarg indywidualnych na naruszenie praw gwarantowanych przez ten Pakt.

Komitet Praw Człowieka składa się z 18 niezależnych ekspertów, którzy nie reprezentują krajowych rządów, lecz działają wyłącznie we własnym imieniu. Komitet Praw Człowieka nie jest sądem ani organem Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale ściśle współpracuje z tą organizacją – mieści się w ramach tzw. traktatowego systemu powszechnej ochrony praw człowieka.

Po merytorycznym rozpoznaniu zarzutów Komitet Praw Człowieka rozstrzyga, czy doszło do naruszenia praw i wolności wymienionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, wydając stanowisko, zwane opinią.

Skargę indywidualną do Komitetu Praw Człowieka mogą wnosić wyłącznie osoby, które twierdzą, iż stały się ofiarami naruszenia praw zagwarantowanych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Przed wniesieniem skargi do Komitetu wymagane jest, aby ofiara naruszenia wykorzystała wszelkie dostępne krajowe środki zaradcze. Skarga do Komitetu Praw Człowieka powinna zostać wniesiona w ciągu 5 lat od wyczerpania krajowych środków ochrony prawnej.

Skargę indywidualną do Komitetu Praw Człowieka należy wnieść na specjalnym formularzu, który należy pobrać ze strony internetowej Komitetu Praw Człowieka.  Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem dotyczącym procedur skargowych w traktowym systemie ochrony praw człowieka  oraz informacjami dotyczącymi skarg do Komitetu Praw Człowieka na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Strona internetowa Komitetu Praw Człowieka