100 lat Adwokatury

PRAWA CZŁOWIEKA

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej skupia adwokatów i adwokatki z całej Polski, działających w obszarze ochrony praw człowieka.

Pierwsze lata działalności Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przypadły na moment dokonywania się w Polsce głębokich przemian ustrojowych i powrotu do rządów demokracji i prawa. Nieprzerwanie od 1991 r., Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej podejmuje działania na rzecz ochrony oraz wzmacniania wolności i praw obywatelskich, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej opracowuje i zajmuje stanowiska oraz uchwały w bieżących kwestiach dotyczących ochrony praw człowieka, a także podejmuje interwencje w sprawach sytuacji adwokatów w innych krajach.

Na przestrzeni ostatnich lat Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej aktywnie angażowała się w proces stanowienia prawa przygotowując opinie legislacyjne toku prac parlamentarnych. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i jej członkowie regularnie występowali w charakterze amicus curiae w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym (m.in. w sprawach m.in. dotyczących dostępu do obrońcy, kontroli operacyjnej i retencji danych, praktyki stosowania zatrzymania i tymczasowego aresztowania czy postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób).

Członkowie i członkinie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej od początku jej istnienia regularnie biorą udział w wizytach studyjnych oraz organizują spotkania z przedstawicielami międzynarodowych zrzeszeń i zawodów prawniczych z zagranicy, które mają na celu wsparcie rządów prawa i demokracji. Członkowie i członkinie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami międzynarodowych organów ochrony praw człowieka i ochrony praworządności.

Każdego roku, Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje kilka konferencji naukowych poświęconych aktualnym problemom związanym z praktyką praw człowieka i wolności obywatelskich. Komisja Praw Człowieka przy NRA cyklicznie opracowuje i przedkłada Komitetowi Ministrów Rady Europy szczegółowe raporty dotyczące wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kluczowych, polskich sprawach. Poprzez aktywny monitoring wykonywania przez Rząd Polski wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przyczynia się do rozpowszechniania standardów i orzecznictwa strasburskiego w stosowaniu prawa w Polsce.

Członkowie i Członkinie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej aktywnie angażują się w promocję i ochronę praw człowieka także na poziomie lokalnym. Wielu członków i członkiń Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej prowadzi zajęcia szkoleniowe oraz warsztaty dotyczące standardów ochrony praw człowieka w Izbach Adwokackich w Polsce.

Dotychczasowymi Przewodniczącymi Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej byli: adw. Marek Antoni Nowicki (1991-2001), adw. Bożena Banasik (2001-2003), adw. Piotr Sendecki (2003-2007) oraz adw. Mikołaj Pietrzak (2007-2016). Od 2016 r. Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przewodniczy adw. Justyna Metelska. Z aktualną listą członków i członkiń Komisji Praw Człowieka można zapoznać się tutaj.