PRAWA CZŁOWIEKA

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego, orzekającym w sprawach dotyczących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej Protokołach dodatkowych. Został utworzony w 1959 roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu.

Polska przystąpiła do Rady Europy 26 listopada 1991 r., tego samego dnia podpisując Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Konwencja ta została ratyfikowana 19 stycznia 1993 r. i tego samegodnia weszła w życie w stosunku do Polski. Deklaracja o uznaniu jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została złożona przez polskie władze w dniu 1 maja 1993 roku.

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może wnieść każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Państw-Stron praw zawartych w Konwencji lub jej protokołach. Europejski Trybunał Praw Człowieka może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym i jeśli sprawa została wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka należy wnieść na specjalnym formularzu – dostępnym także w języku polskim, który należy pobrać ze strony internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  Na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dostępna jest praktyczna Informacja na temat dopuszczalności skargi  oraz inne publikacje opracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka  w języku polskim.

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w oficjalnych językach Konwencji: angielskim i francuskim) są dostępne w bezpłatnej, internetowej bazie orzeczeń HUDOC. W bazie HUDOC  publikowane są także orzeczenia wydane we wszystkich polskich sprawach. 

Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są tłumaczone na język polski i publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Zachęcamy do zapoznania się omówieniamiorzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przygotowanymi przez adw. Marka Antoniego Nowickiego na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  oraz publikacjami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Strona internetowa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka