Większa szansa na obrońcę z urzędu

09.10.2013

Osoba, której odmówiono wyznaczenia obrońcy z urzędu, bądź cofnięto zgodę, ma prawo zaskarżyć decyzję prezesa sądu, który wydawał decyzję. 8 października Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w tej sprawie.

Wniosek dotyczący odmowy oraz cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 81 § l Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § l ustawy - Kodeks postępowania karnego, jest niezgodny z art 42 ust. 2 w związku z art. 45 ust. l i z art. 78 konstytucji. Trybunał uznał też, że art. 78 § k.p.k. w zakresie, w jakim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu również jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 42 ust. 2 konstytucji. (sygn. akt K 30/11)

Trybunał zwrócił uwagę na znaczenie prawa do obrony w procesie karnym wynikającego z art. 42 ust. 2 konstytucji. Jest ono uznawane za jedno z podstawowych zasad procesu karnego, jak i elementarny standard demokratycznego państwa prawnego. W związku z tym musi być realne i efektywne, a nie iluzoryczne, co wymaga stworzenia warunków, w których obywatele będą mogli z tego prawa skutecznie korzystać dla obrony swoich interesów.

Rozprawie przewodniczył sędzia Leon Kieres, a sprawozdawcą był sędzia Marek Zubik.

Tagi: obrońca, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email