Ukazał się praktyczny komentarz do zmian w kpk

26.10.2015

Ukazał się nowy komentarz do zmian w Kodeksie postępowania karnego. To praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Cieślaka, Kazimierza J. Pawelca i Igora Tuleyi. Publikacja ukazłą się nakładem wydawnictwa Difin. 

W Przedmiowie czytamy, że budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż w ograniczonym zakresie, albowiem w porównaniu do projektów zmian zawierających uzasadnienia ustawodawca uznał za zasadne zawrzeć odmienne lub zmienione rozwiązania bądź nie uwzględnił proponowanych zmian, co zwłaszcza dotyczyło ustawy z 20 lutego 2015 r. nazywanej „nowelą do noweli”. Stąd zaszła potrzeba sięgnięcia po wykładnię językową, systemową i inne. W komentarzu wykorzystano również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądownictwa międzynarodowego, a także dorobek piśmiennictwa.

Komentarz jest opracowaniem zbiorowym, jednak każdy z autorów nie unikał wyrażania własnych zapatrywań, wskazując również na inne. Publikacja jest zatem opracowaniem neutralnym. Adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów i studentów zainteresowanych problematyką procesu karnego. Warto, aby sięgnęli po nią również policjanci i pracownicy innych służb, którzy w pracy zawodowej stykają się z przestępczością oraz prowadzą postępowania karne.

Kazimierz J. Pawelec - doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, autor, współautor, redaktor naukowy kilkunastu książek naukowych i popularno-naukowych, dotyczących wypadków drogowych, procesu karnego i prawa karnego skarbowego.

Igor Tuleya, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

dr hab. Wojciech Cieślak, profesor UG, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 60 prac naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego.

(czytaj spis treści)

Ksiązkę można zakupić za pośrednictywem strony internetowej (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email