Trybunał Konstytucyjny rozpatruje przepisy Prawa o adwokaturze

12.02.2013

Rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, na którym rozpatrzony zostanie wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku aplikacji i egzaminu adwokackiego wybranych osób z doświadczeniem prawniczym oraz kompetencji ministra sprawiedliwości.

Adwokatura uważa za niezgodne z Konstytucją niektóre przepisy ustawy Prawo o adwokaturze:

1)      art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z art. 2 Konstytucji RP – zwalniający z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z art. 2 Konstytucji RP dopuszczający do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji adwokackiej, do którego mogą przystąpić osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej bądź radcowskiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej.

2) art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy w zakresie, w jakim dotyczą osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej, z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 68 ust. 3 pkt 5 i art. 78a ust. 4 pkt 6 ustawy z art. 2 Konstytucji RP, mówiący o dołączeniu do wniosku o wpis na listę adwokatów umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów - w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4 i 5.

4) art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji RP dotyczący zwolnienia z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i przystąpienia do egzaminu zawodowego osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat.

5) art. 77a, art. 78 ust. 1, 3, 4, 8, 9 i 15, art. 78d, art. 78e i art. 78h ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP dotyczący kompetencji ministra sprawiedliwości w zakresie organizacji egzaminów zawodowych.

Wniosek został skierowany w październiku 2011 roku. Według NRA zaskarżone przepisy dotyczą nieprawidłowego w ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej wykonania przez ustawodawcę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2006 roku, K 6/06. Pełnomocnikami Naczelnej Rady Adwokackiej są adw. dr Szymon Byczko i adw. dr Michał Jackowski.

 

Tagi: aplikacja, prawo o adwokaturze, trybunał, egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email