Skreślenie z listy aplikantów w ciągu dwóch lat szkoleniowych, nie kalendarzowych

14.10.2014

Aplikanta adwokackiego można skreślić po upływie 2 lat kalendarzowych, jeśli wcześniej w toku aplikacji uzyskał zgodę na powtarzanie roku szkoleniowego.

Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2014 roku sygn. akt II GSK 1351/13. Wyrok ma szczególne znaczenie dla aplikantów adwokackich, którzy powtarzają rok szkoleniowy. Jak bowiem podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny dyspozycja art. 79 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, wskazująca iż okręgowa rada adwokacka może skreślić aplikanta adwokackiego z listy aplikantów adwokackich w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata, oznacza dwa lata szkoleniowe, nie zaś kalendarzowe.

Wyrok zapadł na tle następującej sprawy: aplikant adwokacki LP nie zaliczył kolokwium i kolokwium poprawkowego po I roku aplikacji adwokackiej. Jego macierzysta Okręgowa Rada Adwokacka przychyliła się do jego wniosku i wyraziła zgodę na powtarzanie przez niego roku szkoleniowego. Po odbyciu ponownie szkolenia w zakresie programu I roku aplikant znów nie zaliczył kolokwium oraz kolokwium poprawkowego, uzyskując ponownie oceny niedostateczne. Wobec powyższego, po przeprowadzeniu postępowania, ORA postanowiła skreślić aplikanta z listy aplikantów adwokackich.

Co istotne w przedmiotowej sprawie - uchwała o skreśleniu podjęta została w marcu 2012 roku, aplikant zaś aplikację rozpoczął w styczniu 2010 roku.

Aplikant odwołał się od w/w uchwały do Prezydium NRA, które utrzymało w mocy uchwałę. W efekcie aplikant złożył najpierw skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak wskazał aplikant, w toku postępowania naruszony został przez organa adwokatury, a następnie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przepis art. 79 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze poprzez jego błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż pojęcie „pierwszych dwóch lat aplikacji” nie oznacza pierwszych dwóch lat kalendarzowych odbywania aplikacji oraz poprzez przyjęcie, iż negatywny wynik kolokwium jest samoistną przesłanką do skreślenia z listy aplikantów.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę aplikanta. Jak podkreślił w uzasadnieniu wyroku NSA, okres dwóch pierwszych lat aplikacji dotyczy okresu szkoleniowego, nie zaś dwóch pierwszych lat kalendarzowych. Zatem aplikanta można skreślić po upływie dwóch lat kalendarzowych jeśli wcześniej, w toku aplikacji, uzyskał on zgodę na powtarzanie roku.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił również, iż kolokwium nie może stanowić samodzielnej podstawy do skreślenia aplikanta z listy aplikantów. Może być jednak decydującą przesłanką do skreślenia, w szczególności w sytuacji gdy aplikantowi dano szansę na powtórzenie roku szkoleniowego, on zaś ponownie nie zaliczył kolokwium. Biorąc pod uwagę, iż w takiej sytuacji nie ma możliwości zaliczenia roku – wobec zapisu o jednokrotnej możliwości wyrażenia zgody przez ORA na powtórzenie roku przez aplikanta – niezaliczenie kolokwium po raz czwarty może być decydującą przesłanką do stwierdzenia nieprzydatności do wykonywania zawodu adwokata stosownie do art. 79 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Zespołu Sekretarzy Prawniczych NRA

 

Tagi: aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email