Rusza 2. edycja plebiscytu "Adwokacki patron roku"

09.10.2017

Rusza druga edycja plebiscytu, organizowanego przez Pokój Adwokacki, na "Patrona Adwokackiego Roku". Kandydatury można zgłaszać do 6 listopada. 

Propozycje wraz z uzasadnieniem nalezy przesyłać na adres nasz@pokojadwokacki.pl.

Tytułem tym zostanie uhonorowany adwokat, który w sposób szczególny swoją postawą, aktywnością, chęcią i umiejętnością dzielenia się wiedzą zawodową wyróżnił się na tle innych adwokatów mających zaszczyt i nie lada obowiązek pełnić funkcję patrona aplikanta adwokackiego.

Szczegóły znajdują się na stronie Pokoju Adwokackiego (zobacz link)

 

Regulamin plebiscytu „Adwokacki patron roku”

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Adwokacki patron roku”.

§ 2.

Organizatorem plebiscytu jest Pokój Adwokacki.

§ 3.

Plebiscyt ma coroczny charakter i będzie organizowany do odwołania.

§ 4.
1.Plebiscyt ma na celu zachęcenie adwokatów do tego, aby decydując się na pełnienie funkcji patrona traktowali to zadanie nie tylko jako obowiązek, ale przede wszystkim zaszczyt polegający na możliwości kształtowania sposobu, w jaki aplikanci adwokaccy postrzegają zawód adwokata, praktykę zawodową oraz przynależność do samorządu adwokackiego i wartości przezeń kultywowanych. Celem plebiscyty jest także promocja dobrych praktyk pośród członków palestry.
2.Cele plebiscytu realizowane będą przede wszystkim poprzez wybranie i nagrodzenie tytułem „Adwokackiego patrona roku” adwokata, który w sposób szczególny swoją postawą, aktywnością, chęcią i umiejętnością dzielenia się wiedzą zawodową wyróżnił się na tle innych adwokatów, pełniących funkcję patron.

§ 5 .
1.Zgłoszenia kandydatur w pierwszej edycji plebiscytu przyjmowane są od 6 października do 8 listopada 2017 r.
2.Zgłoszenia powinny dotyczyć́ działalności adwokata w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie.
3.Głosowanie kapituły na zgłoszonych adwokatów powinno się odbyć nie później niż̇ do końca grudnia danego roku kalendarzowego.
4.Wyniki zostaną̨ ogłoszone oficjalnie na stronie internetowej www.pokojadwokacki.pl, a jeśli będzie to możliwe także na uroczystym spotkaniu zorganizowanym z okazji ogłoszenia wyników.
5.Zgłoszenia do plebiscytu będą przyjmowane na adres „nasz@pokojadwokacki.pl”.
6.Każda osoba zgłaszająca adwokata do plebiscytu może wysłać́ tylko jedno zgłoszenie.

§ 6.

Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1.imię i nazwisko adwokata,
2.wskazanie Izby Adwokackiej, w której znajduje się siedziba zawodowa kandydata,
3.uzasadnienie zgłoszenia,
4.kontakt do osoby zgłaszającej.

§ 7.

Organizatorzy konkursu weryfikują̨ zgłoszenia pod kątem wpisywania się w cele plebiscytu i spełniania kryteriów formalnych wynikających z niniejszego regulaminu, a także zgodności stanu faktycznego z treścią zgłoszenia i przekazują̨ zweryfikowane pozytywnie zgłoszenia Kapitule.

§ 8.
1.Wyboru zwycięzcy plebiscytu dokonuje Kapituła.
2.Członków Kapituły powołuje Redaktor Naczelny Pokoju adwokackiego.
3.W skład kapituły mogą̨ wchodzić́: adwokaci, aplikanci adwokaccy, sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni, przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką sądownictwa, publicyści zajmujący się problematyką szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, laureaci poprzednich edycji plebiscytu.

§ 9.
1.Kapituła po zapoznaniu się̨ ze zgłoszeniami dokonuje wyboru zwycięzcy za pomocą̨ głosowania. Każdy członek kapituły posiada jeden głos.
2.Zwycięzcą plebiscytu zostaje adwokat, który uzyska największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez dwie osoby najwyższej liczby głosów, przeprowadza się II turę głosowania, gdzie członkowie Kapituły mogą oddawać głosy tylko na te dwie osoby.
3.Możliwe jest przyznanie jednego wyróżnienia adwokatowi, który uzyskał 2. największą liczbę głosów.

§ 10.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć́, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2.przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3.udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§ 11.
1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.
2.Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie www.pokojadwokacki.pl

Tagi: plebiscyt, patron

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email