Przepisy dyscyplinarne muszą być bardziej szczegółowe

16.12.2011

Rzecznicy dyscyplinarni i sędziowie sądów dyscyplinarnych uważają, że niektóre przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wymagają doprecyzowania w ustawie Prawo o adwokaturze.

10 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się wspólna narada sędziów sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych z 24 izb adwokackich.

Głównym przedmiotem spotkania była kwestia związana z art. 88a. ustawy Prawo o adwokaturze. Rzecznicy i sędziowie w kontekście tego artykułu dyskutowali nad koniecznością sporządzania uzasadnień orzeczeń. Czy ma ono być pisane z urzędu czy tylko na wniosek. Większość zgromadzonych uznała, że uzasadnienie powinno być sporządzane za każdym razem, postulowali też, aby w przygotowywanych zmianach w ustawie Prawo o adwokaturze uściślić to zagadnienie.

Rozmawiano również o problematyce tzw. trzeciej instancji. W sytuacji, kiedy rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, sprawa trafia do sądu dyscyplinarnego i traktowana jest jako odwołanie do drugiej instancji. Zebrani zastanawiali się zatem czy zgodne z przepisami jest w tym przypadku odwoływanie się do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, który w tym przypadku pełni funkcję trzeciej instancji. Te przepisy również budzą problemy w interpretacji i także wymagają ujednolicenia.

Dyskusję wywołał też temat wyliczania kosztów postępowania dyscyplinarnego. Zgromadzeni ustalili, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad zmianą zasad wynagradzania rzeczników i sędziów.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że konieczne są zmiany w Prawie o adwokaturze mające na celu uściślenie procedur dyscyplinarnych.

Tagi: dyscyplinarny, prawo o adwokaturze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email